Reduser skriftstørrelsen Øk skriftstørrelsen

Museumsordningen

16.07.2010 | 10:58

Sist endret: 18.02.2013

NVEs Museumsordning arbeider med å bevare, belyse og formidle historien som er knyttet til NVEs ansvarsområder: vassdragsforvaltning og energiforsyning.

Museumsordningen ble etablert i 2003 i en ny og utradisjonell form som et museum i nettverk.  Faste hovedsamarbeidspartnere er Norsk Skogmuseum og Norsk Vasskraft‑ og Industristadmuseum i Tyssedal. Museumsordningen samarbeider også om relevante temaer på prosjektbasis med museer landet rundt.

Formålet er å ivareta Olje‑ og energidepartementets sektoransvar på kulturminnefeltet og sikre en faglig, organisatorisk og økonomisk plattform, slik at NVE kan utøve sin kulturforvalterrolle på en tilfredsstillende måte.

Museumsordningens oppgaver dekker spekteret fra kulturminnene langs vannstrengen til arkivalia, minnemateriale, fotografier og faghistorie. Et av hovedmålene hittil har vært å tilgjengeliggjøre omfattende stoff om kraftutbygging og om livet langs elvene på internett, slik at både skolene og menigmann lett skal kunne finne spennende og interessante artikler i tillegg til harde fakta. 

Parti fra Ulvik i Hardanger
Vassdragene var en viktig kraftkilde også i det førindustrielle samfunn.
Foto: Knud Knudsen. Fotoarkivet til Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum.