Veileder for flomberegninger

BETAVERSJON

Velkommen til NVEs veiledningssider for hvordan vi anbefaler at flomberegninger utføres i Norge. Sidene er utarbeidet for å samle NVEs veiledningsmateriale og sikre entydig, oppdatert informasjon til alle som ufører flomberegninger. Denne web-løsningen inneholder linker til NVEs aktuelle verktøy og applikasjoner som brukes i flomberegningsanalyser. Det er også linket til eksterne nettsider, applikasjoner og litteratur. Veiledningstjenesten er myntet på brukere som selv skal utføre flomberegninger, men inneholder også nyttig innhold for andre som ønsker å lære om flomhydrologi.

NVE anbefaler at alle som utfører flomberegninger har relevante fag innen hydrologi og hydrologisk modellering, der hydrometeorologi, hydrologiske prosesser i nedbørfelt, hydrologiske målemetoder og beregningsmetoder for flomberegninger inngår. For flomberegninger til bruk i dimensjonering av kritisk infrastruktur (eksempelvis dammer) foreligger det krav om dokumentert kompetanse (krav til faglige kvalifikasjoner).

Mye av innholdet og anbefalingene i flomportalen er hentet fra gjeldende retningslinjer og veiledere for flomberegninger Retningslinjer for flomberegninger (2011) og Veileder for flomberegninger i små uregulerte felt (2015), men her er også noe ny informasjon og nye anbefalinger. Det er særlig anbefalingene under Flomfrekvensanalyser, som bygger på nyere forskning presentert i rapport Lokal og regional flomfrekvensanalyse som skiller seg fra tidligere anbefalinger. Disse nye anbefalingene er å anse som et komplement til gjeldende retningslinjer så lenge denne siden er en betaversjon. 

Dette veiledningsformatet er nytt for oss og vi er avhengige av tilbakemeldinger fra våre brukere for å kunne forbedre produktet frem mot offisiell lansering. Alle tilbakemeldinger tas imot med stor takk. Send epost med emne "Veileder for flomberegninger" til flomberegninger@nve.no. Betaversjonen vil ligge ute til 31 mai og alle tilbakemeldinger vil gjennomgås etter dette. Oppdagelse av eventuelle tekniske feil på nettsiden kan rettes til hydrologi@nve.no.

Foto: NVE - Flom i Agder - Froland 22-10-2017

 

 

 

 

 

Gjeldende retningslinjer og veiledere

Retningslinjer for flomberegninger (4-2011) - til § 5-7 i forskrift om sikkerhet ved
vassdragsanlegg.

Flomberegninger for dammer – Veileder til damsikkerhetsforskriften (Høringsutkast 2021). Mer informasjon om høringsutkastet finner du her

Veileder for flomberegninger i små uregulerte felt (7-2015) - utarbeidet i NIFS prosjektet (etatsprogrammet ”NATURFARE – infrastruktur, flom og skred).

Utredning av flomfare (SV, ikke publisert enda) - kartlegge, utrede og dokumentere sikkerhet mot flom i forbindelse med reguleringsplaner og bygge- og dispensasjonssaker.

Kontaktinformasjon

Epost: flomberegninger@nve.no - Bruk "Veileder for flomberegninger" som emne