122/1 Gaula - NVE

Vernegrunnlag: Størrelse og beliggenhet i Trøndelag. Vassdraget er sentrale deler av et variert og kontrastrikt landskap som omfatter både fjellområder i innlandet, daler og utløp til fjord. Elveløpsformer med aktive prosesser, isavsmeltingsformer, botanikk, vannfauna og landfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Haltdalen. (Foto: Jan Habberstad)

Gaula drenerer området fra fylkesgrensen mot Hedmark i sør, og renner mot nord gjennom Gauldalen. Vassdraget har utløp til Gaulosen, en sørlig arm av Trondheimsfjorden.

Fra kildene rundt Gaulhåvola nord for Aursunden renner hovedelva vestover i en vid og åpen dalbunn. Hoveddalføret er dypt nedskåret, i likhet med nedre deler av de mange sidedalførene som munner ut i Gauldalen. Store terrasser dannet i forbindelse med isavsmeltingen dominerer landskapet flere steder og er særlig tydelige ved Haukådalen, Støren, Hovin/Horg og Melhus.

Rikholdige løsmasser og kambrosilurske bergarter skaper gode vekstforhold for en frodig plantevekst og nedbørfeltet rommer de fleste plantearter og vegetasjonstyper i Trøndelag. Også dyreliver er rikt og variert. Gaula er en god lakselv.

Flere områder er vernet etter naturvernloven. Forolhogna nasjonalpark dekker store deler av nedbørfeltet i sør. I tilknytning til nasjonalparken ligger også en rekke landskapsvernområder.

Nedbørfelt har få innsjøer, og fordi det ikke finnes innsjøer langs hovedelva som gir flomdempende effekt, er Gaula en av landets kraftigste flomelver.  

Det er foretatt flere mindre kraftutbygninger, særlig i de nordlige deler av vassdraget.