Vernegrunnlag: Kystnær beliggenhet vest for Trondheimsfjorden. Vassdraget er sentrale deler av et variert og særpreget landskap med en kompleks berggrunn som styrer dreneringsmønsteret. Viktig for friluftslivet.

Øyungen. (Foto: Jan Habberstad)

Åstelva ligger på Agdeneshalvøya mellom Trondheimsfjorden og Hemnefjorden, vest for Trondheim. Elva har sitt utløp i Åstfjorden på vestsiden av halvøya.

Landskapet som er glasialt utformet, har tre hoveddeler; det store Øyangsvannet, den trange Herdalen og de småkuperte og til dels bratte heiene. Berggrunnen er kompleks og dreneringen følger bergartsgrenser og andre svakhetssoner. Fra vannet renner elva gjennom Herdalen, en typisk sprekkedal, med bratte lier, urer og smal dalbunn. Elva fyller mange steder hele dalbunnen. Høyereliggende områder er dekket av røsslynghei. I slake lier er det mye myr. Øyangsvatnet ligger sentralt i nedbørfeltet. I dalen finnes alm‑og hassellier med en rik undervegetasjon.

Området er mye benyttet til friluftsliv. Rundt Øyangsvatnet ligger en rekke hytter og enkelte gårdsbruk.