068/1 Dingja - NVE

Vernegrunnlag: Lavlandsvassdrag langs kysten ved innløpet til Sognefjorden. Elver og vann, særlig to større vann i dalen, er sentrale deler av et variert og kontrastrikt landskap. Elveløpsformer, botanikk, fuglefauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet.

Dingja ligger i den smale kystsonen mellom Stavanger og Ålesund på sørsiden av Sognefjorden, og drenerer ut i Dingevågen ved Dingja. To store lavlandsvann, Brossvikvatnet og Dingjevatnet, utgjør en stor del av nedbørfeltet. Flere mindre fjellvann og tjern renner ut i disse to store vannene. Elva går i små fosser og stryk den korte strekningen videre ut i sjøen.

De to innsjøene er dype, sure og humuspåvirkede og preget av den nære tilknytningen til kysten. I begge vannene er det ørret og røye.

Store deler av feltet er kledd med furuskog. Vassdraget ligger i den smale kystsonen som strekker seg fra Stavanger til Ålesund, og denne sonen er karakterisert av oseaniske plantearter der utbredelsen er bestemt av vintertemperaturen og hvor sommertemperaturen setter nordgrensen.

Vassdraget representerer den lavlandspregete kysttypen i regionen.