152/2 Drevja - NVE

Vernegrunnlag: Vassdraget er sentralt i et lavtliggende dalføre mellom to fjorder sør i Nordland. Elveløpsformer og våtmarksområder med stort biologisk mangfold inngår som viktige deler av naturmangfoldet.

Tatt fra Bergsneset. (Foto: Arne Hamarsland, juli 1985)

Drevja ligger nord for Vefsnfjorden. Vassdraget drenerer mot sørvest og elva har utløp i Vefsnfjorden ca. 12 km nord for Mosjøen.

Drevja har sitt utspring fra Drevvatnet som får tilførsel fra flere mindre bekker. Herfra renner elva i sørvestlig retning i en vid dalbunn omgitt av til dels bratte dalsider som i nordøst går opp i nesten 1000 moh. Ved utløpet har elva bygd opp et delta, Drevjaleira. Her ligger Drevjaleira naturreservat. Fordi det ikke er tilsvarende våtmarker ellers i Vefsnfjorden, har arealene stor betydning for fugl på trekk.

Både E6 og jernbanen følger dalen nordover. I fjellpartiet Toven, vest for Drevvatnet, er flere småvann regulert. Fallet utnyttes i Kaldåga kraftverk som ligger ved Drevvatn.