051/1 Døgro - NVE

Vernegrunnlag: Urørthet. Vassdraget er lite, men sentrale deler av et variert og kontrastrikt landskap med kort avstand fra høyfjell med breer til fjord. Elveløpsformer, botanikk og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet. Markerer tilknytning til vestlige del av Hardangervidda. Restfelt mellom fjord og sterkt vannkraftutbygget område. 

Døgro er et lite vassdrag på østsiden av Osafjorden. Det drenerer deler av høyfjellsplatået vest for Hardangerjøkulen. Fra ca 600 moh. og ned til fjorden faller elva mer eller mindre i foss. De øvre delene av elva har et forholdsvis flatt parti med en botn og to vann omkranset av bratte fjellsider.

Hele området er tungt tilgjengelig, men det kontrastrike landskapet med mange gode utsiktspunkt gir stor opplevelsesverdi. Det var særlig urørtheten og tilknytningen til den vestlige delen av Hardangervidda som lå til grunn for vernet.