042/2 Mosneselva - NVE

Vernegrunnlag: Urørthet. Anbefalt referansevassdrag. Vassdragets bre, elver og vann er sentrale deler av et variert og kontrastrikt landskap. Betydelige arealer ligger på Folgefonna. Utløp i fjord. Elveløpsformer, isavsmeltingsformer, breens påvirkning og aktive prosesser i avsetninger og fjell, botanikk og landfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet. Ligger i nasjonalpark. Restfelt i et ellers sterkt vannkraftutbygget område.

Mosneselva, (Foto: Sylvia Smith-Meyer, juli 2011)

Vassdraget strekker seg fra Folgefonni i nord og ca. 20 km i sørvestlig retning til utløpet i Åkrafjorden. Området er blant de mest nedbørrike i landet. Nedenfor breen går elva i en trang, v-formet dal der dalsider er meget bratte. I bunnen av dalsidene ligger vegetasjonløse urer med store blokker. Sandvikevatnet (328 moh.) ligger sentralt i vassdraget. Løsmasseforekomster er konsentrert til dalbunnen og til dalmunningen i fjorden.

Bjørke- og furuskoger utgjør det meste av vegetasjonen opp til skoggrensen ca. 750 moh. Gråor- og heggeskoger er vanlig, spesielt i den sørøsteksponerte dalsiden ved Sandvikevatnet, hvor den er utviklet på skredmateriale.

Elva fra Folgefonni er slamførende, og selv om brevannet fra Blomstølskardvann nå er overført til kraftverkene i Blåfalli vitner den store sanduren elva har lagt opp ved innløp i Sandvikvannet at den tidligere var større og masseførende.

Bortsett fra at en liten del av øvre felt er overført, er nedbørfeltet uten tekniske inngrep og har et stort spenn i naturtyper og med store kontraster. Vassdraget har stor verdi ved sin urørthet, som brevassdrag og som type- og referansevassdrag. At vassdrag ligger i et område som for øvrig er mye berørt av kraftutbygging, er med på å øke feltets verdi.