012/32 Mørkedøla - NVE

Vernegrunnlag: Sidevassdrag til Hallingdalselva i Drammensvassdraget. Utløp til Hemsila. Vassdragets elver og vann er sentrale deler av et variert og kontrastrikt landskap som i stor grad ligge ri høyfjellet. Elveløpsformer med tilhørende prosesser, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Kulturminneverdier. Viktig for friluftsliv og reindrift. Restfelt i et ellers sterkt vannkraftutbygget område.

Elveløp i nedre del. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, 2006)

Mørkedøla grenser til vannskillet mot Vestlandet. Vassdraget drenerer til Hemsila i Hemsedsal. 

I øvre del av Hemsedal omfatter vassdragsvernet tre atskilte restfelt som ikke er utnyttet til kraftproduksjon: Mørkedøla og Grønndølas felt som drenerer til Hemsil, og Hornsbekken som er et lite felt som inkluderer den kjente Hydnefossen. Feltene til Mørkedøla og Grønndøla grenser opp mot Fillefjell i nord.

Fotosider:

012-32_Mørkedøla_landform_fotoside.pdf

012-32_Mørkedøla_Storeskarvatn_fotoside.pdf