012/15 Holleia - NVE

Vernegrunnlag: Sidevassdrag til nedre Hallingdalselva i Drammensvassdraget. Utløp vest for Tyrifjorden. Småkupert skogsvassdrag med mange små elver og vann som inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Holleia er navnet på det småkuperte skoglandskapet som ligger vest for Tyrifjorden, og vassdragene der er vernet over kote 200, som er nær marin grense i området. I nord går grensen mot Soknas nedbørfelt. Granavollelva drenerer partiet rundt Grønknuten (681 moh.) som er nedbørfeltets høyeste topp. Elva renner i sør‑sørøstlig retning og tar etter hvert navnet Henoa. Utløpet ligger rett sør for Nakkerud på vestsiden av Tyrifjorden.

Skogsdrift har vært en viktig næring på Holleia. I mange av de små vannene finnes det reguleringsdammer fra fløtingen. Skogsdriften har i de senere år resultert i flere skogsbilveier som blir flittig brukt av bærsankere om høsten.

Det var særlig mulighetene for friluftsliv som lå til grunn for vernet.