012/12 Skarvåi - NVE

Vernegrunnlag: Urørthet. Anbefalt referansevassdrag. Sidevassdrag til øvre Hallingdalselva i Drammensvassdraget, utløp på Fillefjell, i vestenden av regulerte Strandavatn. Vassdraget ligger høyfjellet. Særlig Flakvatnet og dets tilhørende system har stor verdi som Norges høyest beliggende større innsjø. Landformer og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Vurdert sammen med Hivjuåni og Grytå.

Vernet omfatter Skarvåi med Flakevatn og utløpselvas nedbørfelt ned til det regulerte Strandavatn. Flakevatn ligger nordøst for Finse i et pass som skjærer nesten gjennom Hallingskarvet. Arealet ligger praktisk talt i sin helhet over tregrensen. Flakevatn er Norges høyestliggende større innsjø (1 448 moh.) og har et maksimaldyp på 75 m. De klimatiske forholdene svarer til hva man ellers finner i subarktiske strøk. Flakevatn viser ekstrem avkjøling om vinteren, og det hender også at den er isdekt i kjølige somre. En isbre i nedbørfeltet tilfører innsjøen kaldt vann. Vanntemperaturen om sommeren overstiger sjelden 7‑80C. Det gir spesielle biologiske betingelser. Innsjøen er interessant vitenskapelig. Det var de naturfaglige forhold som lå til grunn for vernet.