012/11 Hivjuåni - NVE

Vernegrunnlag: Urørthet. Anbefalt referansevassdrag. Sidevassdrag til øvre Hallingdalselva i Drammensvassdraget, utløp vest for Hol. Vassdraget er sentrale deler av et attraktivt og særpreget landskap i høyfjellet. Elveløpsformer, berggrunnsgeologi, botanikk, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Vurdert sammen med Grytå og Skarvåi. Viktig for friluftslivet.

Hivjuåni er et høyfjellsvassdag som ligger på nordsiden av Hallingskarvet. Hivjufossen i nedre del er en attraksjon. Feltet henger sammen med et større turterreng ved Hallingskarvet, og løype- og stinettet er velutviklet med blant annet forbindelse til DNTs løypenett fra Raggsteindalen til Finse.