Elvene Anga og Jølstra løper sammen ovenfor Prestebøen i Førde sentrum. På høyre side etter samløpet er det bygd et flom- og erosjonssikringsanlegg. Anlegget strekker seg fra krysset av Kyrkjeveien og Angedalsveien og ned til enden av en fotballbane som ligger nærmest elva. Erosjonssikringen er sterkt begrodd og lite synlig i terrenget. Anlegget er 450 m langt og er i god stand.

Tegning NVE, anleggsnummer 162

I ”Kanalvæsenets historie” fortelles det om sognepresten på Prestegården i Førde som i 1880-årene fryktet at elven skulle oversvømme Prestegårdsjordet. Han tok kontakt med landbruksingeniør Grimnæs for å foreslå forbygninger bestående av ”en Række korte deklinante Buner af Træ”, (Bind IX, s. 181). Saken ble tatt videre til Kanaldirektøren som gjorde sine Vurderinger. Kanaldirektøren bevilget penger, men foreslo at bunene skulle bygges av stein. Det er uvisst om dette arbeid ble utført. Det ble utført forbygningsarbeider i årene 1905-1908 på høyre side i Førdeelven ved Prestebøen. Uvanlig stor høstflom både i 1956 og 1957 medførte at vannet gikk over forbygningen. I forbindelse med planlegging av utstillings- og idrettspark på Prestebøen ble det lagt frem plan av 1958 om å flomsikre dette område ved å forhøye og utvide anlegget. Forbygningen ble reparert på slutten av 1980-tallet i forbindelse med skader over en lengde på 100 m.