Forbygning mot erosjon og skred i Gråelva med sidebekker - NVE

Gråelva ligger i Skjølstadmarka og får tilførsel fra et sterkt forgrenet bekkesystem. Elva renner ut i Stjørdalselva 8 km øst for Værnes Lufthavn. Området består av betydelige forekomster av kvikkleire.

Tursti langs forbygningen — Foto: Mads Johnsen, NVE, 1997

Sikringsarbeidene er et av de større i Trøndelag og sikrer mot erosjon, ustabilitet og ras i kvikkleireområder. Anlegget beskytter et stort antall gårder, boliger, veger og kraftlinjer og består av flere typer inngrep. Elvebunnen er løftet, sideskråninger er plastret med steinmasser som er stabile mot erosjon, og det er bygd terskler i sidebekkene. Flere av tersklene er av typen syvdeterskler. Til sammen er over 20 km elvestrekning sikret. I tillegg har det blitt lagt betydelig vekt på tilrettelegging for natur og miljø for å kompensere for de store tekniske inngrepene. Kulper, stryk, variasjoner i elveform, og reetablering av kantskog er utført. I samarbeid med Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) er det lagt ut gytegrus for å bedre forholdene for fisk.

Skjølstadmarka har en lang historie med rasulykker. Jordbruksområder har forsvunnet, gårder har blitt ødelagt og menneskeliv har gått tapt. Blant andre kan Kylloraset i 1686 nevnes. Her gikk syv menneskeliv og en gård tapt. Gråelva har ofte vært den direkte årsaken til rasulykkene. I 1990 kartla Norges Geotekniske Institutt (NGI) leirforekomstene og advarte sterkt mot erosjonen i vassdraget. I 1991 startet NVE planleggingen med å sikre Skjølstadmarka mot ytterlige ras. Arbeidene har blitt utført, med opphold underveis, fra 1992 til 2009.