Dammen er en steinmurt dam, og den største av fire dammer i Økteren i fjellområdene nord for Skien, Telemark.

Foto: Thomas Konow, NVE, 14.08.2002

Sjøen Økteren var, sammen med Fjellvannet, et av de største vannreservoarene i skogene til Fossum jernverk og har spilt en betydelig rolle for ulike næringsaktiviteter i lang tid. Jernverket ble anlagt i Skien i 1539, og lagt ned i 1867. Jernverket bygde flere dammer for å muliggjøre transport av såkalt ”elveved” og tømmer nedover til verkets mangfoldige drift. Jernverket trengte store mengder ved, og sagbrukene ble også forsynt med tømmer. Dagens dam ble anlagt i 1840 av jernverket. Den er fire meter høy og 160 meter lang. Dammen ligger i den øverste, nordøstlige delen av den store skogeiendommen til Løvenskiold-Fossum. På eiendommen er det i 2005 kartlagt hele 77 dammer, hvorav flere fortsatt er i drift. Fra tidlig 1700-tall var det på stedet en dam som besto av stein og jord, og etter hvert også av tømmer.

Dammen ble oppført av bønder til tømmerfløtning, men etter Løvenskiolds oppkjøp av skogeiendommer ble dammen overdratt til jernverket. Her oppførte den nye eieren dam Økteren i 1840. Dagens ’skikkelige steindam’ erstattet altså en eldre type dam som ikke lenger oppfylte kravene til den stadig økende fløtningen. Steinen som er brukt i dammen er uthugget langs stranden ved sjøen. På en jernplate som fortsatt står ved dammen er følgende informasjon skrevet inn: ”Hans Exellence Herr Statholder S. Løvenskiold har ladet opføre disse Steen Damme for 1150 Spd. Under Overbestyrelse av herr Hofmarschal E. Løvenskiold” (Wahlstrøm, s.15). Dam Økteren ble utbedret i 1940, bl.a. forhøyet med cirka en meter. Tømmerfløtning opphørte her i 1964, da biltrafikken overtok. I 1991 ble det lagt ny betongplate på damkrona og på dammens vannside. I dag opprettholder dammen sjøen Økteren som et hovedmagasin for kraftproduksjon som Løvenskiold-Fossum driver, bl.a. i Flittig kraftstasjon.

Økterdammen
Økterdammen høyre løp. En støpt oval tavle skal stå på dammens hjørne helt til venstre i bildet. Støpt på tavla: "Hans Excellence Herr Statholder S. Løvenskiold har ladet opføre disse sten-damme for 1150 spd. under overbestyrelse af Herr Hofmarschal E. Løvenskiold. Begyndt arbeidet den 2. juni og færdig den 31. Octbr.=1840 ved 30 arbeidere og 1 hest samt minering og Brænding. Hvorad Wandet til Fossum Wærk er foræget med 3 Fod Grundwand. 7de Febr. 1843. Ved Frantz Wagner Skovrider i sit 42 Tjeneste Aar". Foto: Nils Gamnes, NVEs fotoarkiv, 27-06-1933