Dam: Kongens dam

Kongens dam er en av flere dammer som ble anlagt på 1600- og 1700-tallet for å forsyne Kongsberg Sølvverk med driftsvann.

Kongens dam — Foto: NVE

Et stort og sinnrikt system av vannrenner og dammer var anlagt for å samle vann nok til drift av vannhjul som drev pumper og heiser i gruvene. Denne dammen ble anlagt 1711-1713, og har det største vannmagasinet i det som var Sølvverkets kjerneområde. Den er, som de fleste dammer i området fra denne tid, en stor dobbel gråsteinsmur med rosentorv som tetningsmiddel. Denne damtypen med kombinasjon av steinmur og torv etter modell fra bergverk i daværende kurfyrstedømmet Sachsen i Tyskland, erstattet en eldre damtype av trematerialer og torv.

Dammen har en inskripsjon med årstallet 1792, som antas å være fra en reparasjon. Senere er dammen både ombygd og påbygd i 1835, 1884 og 1917. Dammen har en lengde på 180 meter, og høyde på 10,5 meter. Damkrona er åtte meter bred, bortsett fra ved de to lukehusene, der den er 15 meter. Ved damfoten er den på sitt bredeste 27,5 meter. I dag inngår dammen som et viktig landskapselement, og sammen med vannrennesystemet fungerer den som en reservedrikkevannskilde for Kongsberg. Det foreligger planer for utbedring av dammen på grunn av for dårlig kapasitet ved flom. Eieren Statskog har en forvaltningsplan for området.

Kongens dam
Kongens dam Foto: NVE