Vinkraftverk, kraftledninger og andre energianlegg - NVE

Etter at konsesjon er gitt skal konsesjonær legge frem planer i henhold til vilkår gitt i konsesjonen.

For både vindkraftverk og større kraftledninger er det vilkår om at det skal utarbeides en miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) som skal godkjennes av NVE før anleggsarbeid kan starte opp. For vindkraftverk er det i tillegg vilkår om at det skal legges frem en detaljplan. Du finner mer informasjon om planene, NVEs saksbehandling og videre oppfølging i de blå boksene til høyre. 

Les NVEs brev til vindkraftkonsesjonærene

Praksis for forlengelse av frist for idriftsettelse og prioritering av detaljplan/MTA for urealiserte vindkraftkonsesjoner på land (27.11.2019)

Forventninger til konsesjonær ved planlegging og bygging av vindkraftanlegg (04.07.2019)

Forventninger til konsesjonær ved realisering av vindkraft (08.06.2018)

Foto: NVE

Foto: NVE