Etter at konsesjon er gitt skal konsesjonær legge frem planer i henhold til vilkår gitt i konsesjonen. For større kraftledninger er det normalt vilkår om at det skal utarbeides en miljø-, transport- og anleggsplan (MTA). For vindkraftverk skal det i tillegg sendes inn en detaljplan, samt eventuelle planer etter andre vilkår.

Miljø-, transport-, og anleggsplanen (MTA) skal beskrive hvordan anlegget skal bygges innenfor den konsesjonen som er gitt og hvordan miljøhensyn som er kommet frem i konsesjonsprosessen skal ivaretas. Planen skal omfatte anlegget og alle hjelpeanlegg som anleggsveier, masseuttak, massedeponier, riggplasser og utforming av tekniske inngrep. MTA skal sendes inn av konsesjonær som et samlet dokument for godkjenning hos NVE.

NVEs "Rettleiar for utarbeiding av miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for anlegg med konsesjon etter energilova" skal følges ved utarbeiding av MTA. Veilederen kan lastes ned på denne siden. NVE har også utarbeidet "God praksis"-ark for utvalgte temaer som også finnes på denne siden.

Saksbehandlingstiden kan være inntil 3 måneder. En må i tillegg påregne en befaring på barmark før saken tas til behandling, samt dialogmøter med berørte kommuner i større saker. Dersom planen sendes til godkjenning vinterstid kan den samlede tidsbruken derfor blir lenger enn tre måneder i påvente av akseptable befaringsforhold. MTA skal utarbeides i samråd med berørt(e) kommune(r), grunneier(e) og andre rettighetshaver(e) med mindre annet går frem av konsesjonen. Det betyr at det må ha vært dialog med disse om MTA og hvordan den enkelte er berørt av denne før planen sendes NVE for godkjenning. Hvordan denne prosessen har vært må fremgå av MTA eller oversendelsesbrev, og eventuelle uttalelser vedlegges. NVE kan ikke godkjenne planen før det har vært slik dialog eller planen har vært på en begrenset høring fra NVE.

NVE fører tilsyn med anleggene i bygge- og driftsfase. Det er konsesjonærens ansvar at planene og andre vilkår i konsesjon følges.