I denne delen presenteres et utvalg av 95 dammer som illustrerer mangfoldet av damtyper i Norge. Alle hovedtyper – tre-, mur-, betong- og fyllingsdammer – er representert. Utvalget inneholder både sjeldne, spesielle og vanlige dammer. Vi har etterstrebet å gi et så mangfoldig bilde av dammers bruksområder som mulig. Det har vært et mål å oppnå en geografisk spredning innenfor utvalget. Et kronologisk snitt har kun delvis vært mulig å oppnå på grunn av hyppig usikkerhet med hensyn til alder. Vi har brukt flere innfallsporter i et meget stort materiale, og utvalgets sammensetning derfor, som tilsiktet, sterk variasjon.

Vi vil igjen understreke at utvalget ikke må oppfattes dit hen at det kun er disse 95 dammene som er interessante som kulturminner og verdt å ta vare på.

Forside Dammer som kulturminner

Last ned PDF

 

Prosjektet "Dammer som kulturminner " har som mål å presentere et utvalg nasjonalt bevaringsverdige dammer i Norge. Prosjektet må fremskaffe en tilstrekkelig omfattende oversikt for å kunne utpeke ulike damtyper som av kulturhistoriske grunner bør tas vare på for ettertiden. Dette gjelder enten de fremdeles er i bruk eller ligger som etterlatte byggverk i terrenget. Prosjektets oversikt, og etterfølgende evaluering, er nødvendig for at kulturminnehensyn skal kunne tas for eksempel ved behov for fornyelse. Formålet er også å skape større bevissthet om dammers kulturhistoriske aspekter og verdier.

Dammene med tilhørende anlegg representerer en viktig del av den industrielle historien i Norge. De utgjør et fundamentalt element i mange typer helhetlige anlegg. Ett eksempel er dammer konstruert for å muliggjøre fløtning av tømmer; ett annet er dammer som magasinerer både drikkevann og vann til kraftproduksjon.

 

Eventuelle spørsmål rettes til:

Helena Nynäs, kulturminnerådgiver (NVE)
tlf. 22 95 92 97
epost: hmn@nve.no