Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 15.06.2021

015/8 Gvetaåi

Vernegrunnlag: Urørthet. Sidevassdrag til øvre Numedalsvassdraget. Vassdragets mange vann og myrer er sentrale deler av et variert og attraktivt landskap i høyfjellet. Elveløpsformer, geomorfologi, botanikk, fuglefauna, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet. Restfelt i et ellers sterkt vannkraftutbygget område.

Øverst i Nore og Uvdal kommer to små felt ned fra nord, Rolv og Gvetaåi. Begge feltene er lite berørte, med et variert og vakkert høyfjellslandskap. Mange mindre vann gir gode levevilkår for ender og vadefugler og gjør sammen med fiskemulighetene strøket opplevelsesrikt for tur- og friluftfolk.

Fakta

Fylke: Viken
Kommune: Nore og Uvdal
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr. 015.JC1Z
Areal: 12 km²
Areal alle vann: 
Største vann: 
Prestdalsvatnet: 0,5 km², 1267 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 
1320 - ca 600 moh