Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 15.06.2021

015/2 Skrimfjellområdet

Vernegrunnlag: Vassdragsobjektet omfatter tre små sidevassdrag sør i Numedalsvassdraget. De inngår i et attraktivt og kupert landskap med snaufjell, åpent fjellterreng og skog. Geologi, elveløpsformer med tilhørende prosesser, isavsmeltingsformer, botanikk, fuglefauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet. Nærhet til større tettsteder.

Store Stølevann. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, okt. 2011)

Skrimfjell omfatter skog- og fjellpartiet sør for Kongsberg. Vernet omfatter nedbørfeltene til Eggarelva (Støleelva), Kjørstadelva ned til kote 250 og Ravalsjøvassdraget til samløpet med Tverrelva. Mot sør grenser feltet til Siljanvassdraget. 

Området dekker et bredt utvalg av naturtyper, fra snaufjell og fjellterreng med åpen naturskog til uframkommelig og urørt skogsterreng.

Skrim har spesiell interesse som turterreng for befolkningen i Kongsberg, men også for bybefolkningen i Vestfold‑ og Drammensregionen. Terrenget er egnet både til sommer- og vinterbruk. Traktene rundt Øksne, Kolsjø og Fossvannet har fine tur, fiske og bademuligheter. Flere større hyttekonsentrasjoner ligger i feltet.

Geologisk finnes bergarter fra alle perioder av jordas historie. Partiet nord og nordvest for Skrim tilhører geologisk Oslofeltet og er særlig interessant.  Flere steder er det dannet grotter i den kalkholdige berggrunnen. Kalksteinsgrottene er 500 millioner gamle og har stor verdi. Den kalkholdige berggrunnen gir rik flora med flere sjeldne plantearter, blant annet orkidéartene marisko, flueblom, vårmarihånd og reinrose.

De små tjernene Mysutjern og Lauervatn er spesielle innsjøtyper med svært stort kalkinnhold og en spesiell kjemisk og biologisk sammensetting. Innsjøene betegnes kalksjøer eller charasjøer etter det latinske navnet på planteslekten kransalger. Kransalgene likner på snelleplanter.

De store friluftsinteressene og det urørte preget i sentrale deler av feltet, sammen med interesser knyttet til naturvitenskapelige forhold, lå til grunn for vernet. Deler av feltet er foreslått fredet som landskapsvernområde, og noe av urskogen som reservat.

Fotosider:

015-2_Skrimfjellomr_Store_Stølevann_fotoside.pdf

015-2_Skrimfjellomr_Støleelva_fotoside.pdf

 

Fakta

Fylke: Viken, Vestfold og Telemark
Kommune: Kongsberg, Midt-Telemark, Skien
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Areal: 143 km²
Areal alle vann: 
Største vann: 
Store Stølevatn: 1,2 km², 614 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 
872 - ca 50 moh