Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 15.06.2021

012/9 Skogshornområdet

Vernegrunnlag: Vassdragsobjektets mange små vassdrag omfatter flere små og større vann. Området ligger i Drammensvassdraget, øst for og drenerer til Storevatn som renner til Tisleia. Vassdragene er sentrale i et attraktivt landskap og utgjør viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet. Restfelt i et ellers sterkt vannkraftutbygget område.

Vannin. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, juli 2006)

Skogshornomådet med den markerte Skogshorn (1 728 moh.), omfatter også Hundsemvatn, Helsingvatn og Vannen. Hovedvassdraget drenerer til det regulerte Tisleia, som renner østover til Begna i Valdres. Skogshornområdet er del av et restfelt som er unntatt fra store reguleringer i omkringliggende områder.

Skogshorn er en av de høyeste toppene i området, og godt synlig på lang avstand. Dette er en del av Jotundekket, et geologisk skyvedekke som består av harde bergarter som gneis og granitt. I tillegg til at skyvedekket utgjør de høyeste fjellpartiene, bidrar de til lokale landskapselementer som brattlkanter pga overgangen til bløtere bergarter under Jotundekket. I sørvendte skråninger, der disse bløtere og mer næringsrike bergartene er mer eksponert, dannes et spesielt planteliv. Et eksempel på dette er Skogshorns sørskråning.

Sørskråningen av Skogshorn har et interessant planteliv. I øst grenser området til Logga, som ble vernet i Verneplan I for vassdrag.

De største interessene knyttet til friluftsliv og turisme.

Fotosider: 

012-9_Skogshornomr_landskap_fotoside.pdf

012-9_Skogshornomr_Vannen_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Viken
Kommune: Hemsedal
Vernetidspkt: 1986 (Vp III)
Areal: 68 km²
Areal alle vann: 
Største vann: 
Helsingvatnet: 2,0 km², 829 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 
1728 - 824 moh