Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 15.06.2021

012/5 Liaåni

Vernegrunnlag: Sidevassdrag til Hallingdalselva i Drammensvassdraget, utløp ved Gol. Vassdragets mange små elver, myrdrag og vann er sentrale deler av et attraktivt landskap, og utgjør viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet. Restfelt i et ellers sterkt vannkraftutbygget område.

Grøsetvatn 904 moh. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, 2006)

Liaåni drenerer skogene og fjellet sør på Golsfjellet og renner ut ved Gol i Hallingdal. 

Liaåni grenser til det vernede vassdraget Hølera i øst. Tilsammen omfatter disse to nedbørfeltene store deler av Golsfjellet. Mange småvann, særlig rundt 900-1000 moh. karakteriserer øvre del av nedbørfeltet. Vannene er bundet sammen av små bekker og myrdrag. Bare helt i øst, mot grensen til Hølera, ligger fjellområder 1100-1200 moh. Høyeste topp ligger 1296 moh. Fra den viddelignende flaten i øvre del heller terrenget slakt ned mot Liaåni, og de siste 2-3 kilometerne går elva i småstryk gjennom en forsenkning som danner et markert gjel ned mot utløpet i Hallingdalselva, et par km sør for Gol sentrum.

Nedbørfeltet har svært mye morenemateriale. Mye blokkmark ligger i dalsidene. Også i forsenkningene er det dannet blokkmark ved oppfrysning av materiale. Her skiller nedbørfeltet seg fra de tilgrensede vassdragene som drenerer mot øst.

Nedbørfeltet har mange hytter, og det går mange skogsveier gjennom feltet. Selve vassdraget er imidlertid relativt urørt.

Under behandlingen av Verneplan I for vassdrag ble vassdrag i Gol-Hallingdalselv og Hemsila vurdert samlet. Dette gjaldt vassdraget Liaåni, Logga, Vola og Hølera (kalt Høveren). Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer viste til omfattende vassdragsreguleringer i området og mente Liaåni, Logga, Vola og Høveren "ikke bør bygges ut til kraftproduksjon og at vernet bør gjøres varig". Hovedstyret foreslo "Liaåni, Logga og Vola unntatt fra kraftutbygging særlig under henvisning til den sterke vannkraftutbyggingen som er foretatt i området". Oslo Lysverker gikk inn for å utnytte deler av Vola og Liaåni. Fylkesmannen i Buskerud sluttet seg til Hovedstyrets innstilling. Ål kommune vedtok ikke å ville gi uttalelse i saken. Deparetementet hadde "ikke noe imot varig vern av Liaåni, Logga og Vola og Høveren". Komiteens innstilling ble bifalt enstemmig i Stortinget.

Fotosider:

012-5_Liaåni_Grøsetvatn_fotoside.pdf

012-5_Liaåni_landskap_øvre del_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Viken
Kommune: Gol
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr. 012.CD3Z
Areal: 95 km²
Areal alle vann: 
Største vann: 
Myklesjøen: 0,5 km², 968 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 
1296 - ca 190 moh