Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 15.06.2021

012/13 Grytå

Vernegrunnlag: Urørthet. Anbefalt referansevassdrag. Sidevassdrag til øvre Hallingdalselva i Drammensvassdraget, utløp mellom Finse og regulerte Ustevatn. Vassdraget er sentrale deler av et attraktivt landskap i høyfjellet. Elveløpsformer, geomorfologi, landform, botanikk, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Vurdert sammen med Skarvåi og Hivjuåni. Viktig for friluftsliv og reindrift.

Grytå renner langs foten av Hallingskarvet mot sørøst. Hoveddalføret kalles Lengjedalen og er i så stor grad urørt at det er egnet som referansevassdrag. Øvre deler av feltet har på gunstige eksponerte lokaliteter forekomster av rik, kalkkrevende vegetasjon. Dalen er et attraktivt beiteområde for rein, og dyregraver og bogastiller markerer reinens trekkveier. Fangstboplasser fra steinalderen i form av hellere og tufter viser dalens betydning i tidligere tider og gjør fotturen enda mer interessant.

Fakta

Fylke: Viken, Vestland
Kommune: Hol, Ulvik
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr. 012.CJZ
Areal: 38 km²
Areal alle vann: 
Største vann: 
Lengjedalsvatnet: 1,0 km², 1310 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 
1885 - ca 1070 moh