Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 15.06.2021

012/10 Grøndøla

Vernegrunnlag: Urørthet. Sidevassdrag til øvre Hallingdalselva i Drammensvassdraget, utløp nord for Hemsedal. Vassdragets varierte elveløp er sentrale deler av et attraktivt og kontrastrikt landskap som i hovedsak ligger over skoggrensen. Elveløpsformer, geomorfologi og tilhørende biomangfold inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet. Restfelt i et ellers sterkt  vannkraftutbygget område.

Grøndalen er en typisk u-formet dal der elva renner i rolig løp, stedvis med meanderdannelser. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, juli 2006)

Grøndøla renner fra Store Knippa (1648 moh), gjennom Kljådalen, Mørekvamdalen og Grøndalen til Tuv øverst i Hemsedal.

Nedbørfeltet grenser til Mørkedøla i sørvest. Grøndøla grenser til flere vernede vassdrag i nord, og er en del av et større område som er vernet mot kraftutbygging.

Øvre del renner på høyfjellet. Vannene her ligger 1300-1500 moh. Ca. 3 km nedenfor Grøndalsbottvatnet (1309 moh.) renner elva ned i Kljådalen, forbi Kljåstølen og videre ned til Kyrkjebøslettene. På denne strekningen renner elva i stryk med småfosser innimellom. Ved Kyrkjebøslettene flater dalbunnen ut og elva renner roligere. Videre ned til inngangen til Mørekvamdalen går elva i bredt, rolig løp og har dannet fine meandre i den tidligere dannede elvesletten på sanduren i dalbunnen. Gjennom Mørekvamdalen samler elveløpet seg igjen og går i stryk og småfosser videre ned til Tubba. Her kommer sideelva Bulii fra Bulidalen som har mye løsmasser. Etter tilløpet fra Bulii har vannføringen i elva økt, og elva går i delvis i stryk i fast fjell eller grovblokket morene.

Grøndøla er et av tre adskilte restfelt i øvre del av Hemsedal som er tatt inn i verneplanen. Mørkedøla og Grønndølas felt på 280 km2 som drenerer til Hemsil, og Hornsbekken som er et lite felt som inkluderer den kjente Hydnefossen. Feltene til Mørkedøla og Grønndøla grenser opp mot Fillefjell i nord.

Attraktive turruter går langs vassdraget. Det går bomvei et stykke inn i Grøndøla. Her ligger noen få hytter.

Fotosider:

012-10_Grøndøla_elveløp_fotoside.pdf 

012-10_Grøndøla_Øvre Mørekvamdalen_fotoside.pdf

Fakta

Fylker: Viken, Innlandet
Kommuner: Hemsedal, Vang
Vernetidspkt: 1986 (Vp III)
Vassdragsnr. 012.CDBZ
Areal: 147 km²
Areal alle vann: 
Største vann: 
Grøndalsbottvatnet: 0,6 km², 1309 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 
1804 - ca 700 moh