Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 15.06.2021

002/28 Øvre Glomma

Vernegrunnlag: Urørthet. Anbefalt referansevassdrag. Del av Glommas nedbørfelt i indre Trøndelag. Vassdraget, særlig de mange vannene og myrene, er sentrale deler av et særpreget landskap med rolige landformer og med et dreneringsmønster som er nært knyttet til berggrunnen og markerte avsetninger. Elveløpsformer med aktive prosesser, isavsmeltingsformer, botanikk, vannfauna og landfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Rien. (Foto Jan Habberstad)

Øvre Glomma omfatter de øverste nordligste delene av Glomma ned til Aursunden.

Rien og Hyllingen er de største innsjøene i feltet og har med tilgrensende områder et særpreget landskap. Kvalitetene er bl.a. knyttet til variasjon i berggrunnen med tilhørende variasjoner i planteliv og terrengformer.

Vegetasjonen varierer fra høyproduktive myr‑,kratt‑og skogtyper i vest til lavproduktive typer i øst. Fjellbjørkeskog dominerer, furu og gran forekommer bare som enkelttrær. Området har store løsmasseavsetninger og inneholder mye kvartær isavsmeltningshistorie. Også botanisk er området interessant, med sjeldne vegetasjonstyper.

Et spesielt område er Sølendet, som er et større slåttemyrområde med en særlig rik og egenartet flora. Her vokser en rekke orkidearter i til dels store mengder. Området er fredet som naturreservat, og deler av det skjøttes ved slått. Det er lagt opp stier gjennom området med fin informasjon om vegetasjonen og tidligere tiders bruk.

Hele Øvre Glomma-området er relativt lite påvirket av store tekniske inngrep og nyttes til jakt, fiske og friluftsliv.

Fakta

Fylke: Trøndelag
Kommune: Røros, Tydal, Holtålen
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 002.T
Areal: 347 km²

Største vann: 
Rien: 15,5 km²: 748 moh.

Høydenivå: 
1525 - 690 moh