Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 15.06.2021

247/3 Grense Jakobselv (Vuorján)

Vernegrunnlag: Beliggenhet sør for ytre Varangerfjorden. Vassdraget renner i et sprekkesystem i prekambriske bergarter. Nær kysten har terrenget relativt stort relieff. Landskapet med tilhørende biomangfold og elveløpsformer er viktige deler av naturmangfoldet. Tidevannspåvirket basseng nær utløpet. De vernede vassdragene Tårnelva, Grense Jakobselv og Karpelva utgjør samlet en helhet lengst øst i Norge. Viktig for reindrift og fiske (laks).

Fra utløpsområdet til Varangerfjorden. Norge på venstre side av elva. (Foto: Gunnar Kristiansen)

Grense-Jakobselv (Vuorján) drenerer de østligste delene av landet og er grenseelv mot Russland. Grensen følger dypålen i elva. Store deler av nedbørfeltet ligger på russisk side. De øvre deler har viddepreg og med sparsom heivegetasjon. Lenger ned kommer bjørkeskogen inn. Elva har flere kulper og stille partier.

Dalen er hekkeplass for rovfugl og andre sårbare fuglearter. Elva har lange tradisjoner som sportsfiskeelv. Allerede i 1865 ble elva leid ut til engelske sportsfiskere. Også i dag kan det tas gode fangster av smålaks. Den fruktbare elvejorda og det gode laksefisket var grunnen til at nybrotsmenn slo seg ned i dalen i 1850-åra.

For å markere grensen for norsk territorium, reiste kong Oscar II et steinkapell i 1869 som fortsatt står ved utløpet.

Fakta

Fylke: Troms og Finnmark
Kommune: Sør-Varanger
Vernetidspkt: 1980 (Vp II)
Vassdragsnr: 247.Z
Areal: 156 km² i Norge

Største vann: 
Stuorra Suolojavri 1,9 km²: 118 moh.

Høydenivå:
405 - 0 moh