Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 15.06.2021

148/2 Brusjøvassdraget

Vernegrunnlag: Vassdragets elver og vann har en sentral funksjon i et attraktivt og variert landskap sør på Helgelandskysten. Elveløpsformer, berggrunn, botanikk, fugleliv og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Sammen med Navavatnvassdraget og Sausvassdraget utgjør vassdraget et sammenhengende område uten kraftutbygging. Kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Strengevatnet foran og Svartvatnet i bakgrunnen. (Foto: Arne Hamarsland, juli 1985)

Brusjøvassdraget har utløp til Heggfjorden, en sørlig arm til Velfjorden.

Vassdraget ligger øst for Brønnøysund og drenerer et område sørøst for Hommelstø.

Hovedelva renner gjennom et system av flere vann.

Brusjøvassdraget utgjør sammen med Navavatnvassdraget og Sausvassdraget, som alle er vernet mot kraftutbygging, et sammenhengende område sør på Helgelandskysten.

Riksveien følger vassdraget. Ved utløpet er det et settefiskeanlegg. Friluftslivhensyn og generelle naturvernhensyn var begrunnelsen for vernet.

Fakta

Fylke: Nordland
Kommune: Brønnøy
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr: 148.22Z
Areal: 16 km²

Største vann: 
Strengivatnet: 0,5 km²: 3 moh.

Høydenivå: 
294 - 0 moh