Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 15.06.2021

103/1 Måna

Vernegrunnlag: Urørthet. Vassdragets breer, elver og vann er sentrale deler av et kontrastrikt landskap med kort avstand fra alpine fjell og vannfylte botner, markerte elver i fosser og stryk og videre i en bred dal ned til utløpet i fjorden. Elveløpsformer, skredformer, isavsmeltingsformer, aktive prosesser i avsetninger og fjell, botanikk, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Det går flere fotruter i øvre del av vassdraget. De høyeste fjellene har alpine former. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, juli 2010).

Måna har utløp på sørsiden av Romsdalsfjorden, ca. 22 km vest for Åndalsnes.

Landformenes variasjon er karakteristisk for nedbørfeltet som er omkranset av alpine fjell i høydenivået 1200-1500 moh. I nedkant av noen av de østvendte toppene ligger små breer. I bunnen av fjellene ligger flere vann som er etablert i de breeroderte botnene. De største av disse vannene er Stortrollvatnet som ligger 726 moh og også er det største i nedbørfeltet. Vannet grenser i sør til fjellskrenten til Trollvasstinden, 1422 moh.

Dalene Måndalen med sidedaler og Volladalen er begge u-formet og omkranset av de nevnte landformene, høye fjell med breer og med vann i breeroderte botner i nedkant av disse. Fra vannene renner elver i stryk og fossestryk ned til dalbunnene.

Avsetninger knyttet til breens tilbaketrekning ligger fordelt over hele nedbørfeltet, blant annet et sammensatt system av morener av ulik alder. Nederst i hoveddalføret ligger breelvterrasser langs dalsidene, i dalbunnen ligger elvesletter. Ferske skredløp viser aktive skråningsprosesser. Store vifteformete avsetninger fra sidedaler og dalsider styrer delvis elveløpet i dalbunnen. Til sammen gir dette et variert landskap med stor geologisk diversitet og stort mangfold.

Elva utgjør en viktig del av landskapet, og er tydeligst eksponert i øvre deler. De mange relativt store vannene øverst i feltet er et karaktertrekk ved vassdraget og utgjør lokale landskapselementer.

Måna har bestander av laks og sjøørret. Viktige vegetasjonstyper er knyttet til kulturlandskapet i dalbunnen, edellauvskog, rasmark og fjell samt interessant og rik fjellvegetasjon i indre deler. Fuglefaunaen er representativ for området. Oter har fast tilhold.

De største dyrkingsarealene ligger i Volladalen. Det meste av barskogen er plantet gran. 59 % av feltet ligger mer enn 1 km fra inngrep og stort sett hele feltets høyereliggende deler inngår i regionalt viktige turområder både sommer og vinter. Flere viktige innfallsporter til fjellområdene går gjennom sidedalene. Kulturminnene er typiske for området.  

Fotosider:

103-1_Måna_Måndalen_fotoside.pdf

103-1_Måna_Øvre_del_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Rauma
Vernetidspkt: 2005 (Suppl)
Vassdragsnr. 103.1Z
Areal: 109 km²
Største vann: Stortrollvatnet, 1,5 km², 726 moh.
Høydenivå
: 1573 - 0 moh

Verneplan for vassdrag