Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 15.06.2021

101/1 Solnørelva

Vernegrunnlag: Beliggenhet på Sunnmøre. Fjordvassdragets elver og vann med tilhørende våtmarksmiljø er sentrale, og stedvis dominerende i et variert og forholdvis åpent landskap preget av geologiske strukturer. Elveløpsformer, isavsmeltingsformer, botanikk, fuglefauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Vassdraget tatt fra vannskillet i øst. Svarteløkvatnet i bakgrunnen. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, juli 2010).

Solnørelva ligger på overgangen mellom indre og ytre kyststrøk på Sunnmøre med ut­løp mellom Skodje og Sjøholt ca. 30 km øst for Ålesund.

Elva veksler fra stilleflytende, meandrerende partier til mindre gjel og fossestryk. Vassdraget har flere større og mindre vann som i det relativt åpne terrenget blir en viktig del av landskapet. Karakter­istisk for vannsystemene er den store variasjonen fra skogstjern og grunne, sterkt humuspåvirkede myrvann til større vann med klart vann.

Nedbørfeltet har et stort mangfold av vegetasjonstyper. Foruten barskoger, vesentlig furusk­og blandingsskogstyper, er det lauvskogstyper i nedre del. Det vokser flere sørlige tre­slag som her er ved grensen for sin nordlige utbredelse. I disse skogstypene vokser flere sjeldne orkidearter. Ved elvas utløp i fjorden ligger et større grundtareal med spesiell vegetasjon. Den varierte vegetasjonen og de mange små og store vannene gir en svært artsrik og variert fuglefauna. I øvre del ligger Nysetervatnet naturreservat som er en viktig hekke- og rasteplass for fugl knyttet til vann. Laks og sjøørret går 4-5 km opp i elva som er ei attraktiv smålakselv.

Feltet er velegnet for turer og utfart til fots og på ski hele året. Ørskogfjellet er innfallsporten til et større utfartsterreng som er et av de aller mest benyttede i fylket. Riksvegen krysser elva nær utløpet, og her ligger Solnør hovedgård. Den gamle embetsskog lensmannsgården som har fredet hovedbygning fra 1825 og stabbur, er et sjeldent og verdifullt kulturminne. Langs elva er det tufter etter en oppgangssag og kverner, og på nedsiden av veien ligger et lite gårdskraftverk fra 1912.

Fotosider:

101-1_Solnørelva_elvestrekning_fotoside.pdf

101-1_Solnørelva_Svartløkvatn_fotoside.pdf

101-1_Solnørelva_utløp_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Skodje, Ørskog, Vestnes
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 101.2Z
Areal: 42 km²

Største vann: 
Svarteløkvatnet, 1,8 km²: 190 moh.

Høydenivå: 
807 - 0 moh