Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 15.06.2021

002/11 Skjøli

Vernegrunnlag: Urørthet. Anbefalt referansevassdrag. Sidevassdrag til øvre Otta i Gudbrandsdalslågen i Glomma. Vassdragets breer, elver og vann er sentrale deler av et kontrastrikt og variert landskap med høyfjell og markert dal. Elveløpsformer med tilhørende aktivt fluvialt system, isavsmeltingsformer og botanikk inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier.Viktig for friluftslivet. Utfyller nasjonalpark ned til utløpet.

Terrasser i øvre del av nedbørfeltet. (Foto: Jon Arne Eie)

Skjøli er vestlig sideelv til Øvre Otta og.ligger nord for Bøvri. Vassdraget har utspring fra et lite vann på vannskillet mot vest, og renner nordøstover til den ender i Otta ved Sjåk.

Nedbørfeltet er svært lite preget av menneskelig virksomhet. Det er bare anlagt stølsvei inn til Heimste Lundadalsseter en mils vei innover dalen. I de aller nederste delene er det noe jordbruksaktivitet.

 

 

Fakta

Fylke: Innlandet, Vestland
Kommune: Lom, Skjåk, Luster
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr: 002.DHDZ
Areal: 191 km²
Areal alle vann: 
Største vann: 
Lundadalsvatnet, 1,8 km²: 1149 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 
2171 - 380 moh