Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 28.09.2016 , sist oppdatert 18.06.2021

Tilsyn og beredskap

NVE følger opp at bygging, drift og vedlikehold av vassdrags- og energianlegg skjer i henhold til krav fastsatt i eller i medhold av vassdrags- og energilovgivningen. Når NVE gir konsesjoner, gis det tillatelser til ulike energianlegg og vassdragstiltak, samtidig som det så langt det er mulig søkes å ivareta andre miljø- og samfunnsinteresser.

Miljøtilsyn

I bygge- og driftsfasen skal tiltakshaver for vannkraftanlegg ha et operativt internkontrollsystem. Formålet med kravet om internkontroll er å sikre at den ansvarlige etablerer system og rutiner for planlegging og gjennomføring av tiltak og utarbeiding av handlingsplaner som sikrer at anleggene blir etablert og driftet i samsvar med lovverk og gitte tillatelser. Det er dessuten et formål at internkontrollsystemet skal fremme et kontinuerlig forbedringsarbeid i virksomhetene. I dette ligger at systemet må oppdateres slik at det er i tråd med endringer i rammevilkår, erfaring, hendelser og kunnskap om det enkelte vassdragsanlegg. Internkontrollsystemet skal være tilpasset det enkelte anlegg slik at det blir et godt verktøy for å unngå uønskede hendelser eller føre til brudd på krav hjemlet i lov, forskrifter, konsesjon, pålegg og godkjenninger. Kravet om internkontroll gjelder foreløpig ikke for tiltak etter energiloven.

Ved revisjon av dette internkontrollsystemet, bør det være fokus på forhold som påvirkes av endret klima slik som økt erosjon- og rasfare samt begroing/gjengroing av tørrlagte elveløp/flomløp. Grunnet forventet økt nedbør og flere intense nedbørepisoder kan det også være aktuelt å vurdere ekstra erosjonshindrende tiltak i anleggsperioden.

Aktuelle linker:
Rettleiar 2/2013 – Rettleiar til forskrift om internkontroll etter vassdragslovgjevinga
God Praksis – Faktaark Nr. 8 (2016) – Terrengbehandling og vegetasjonsetablering

 

Damsikkerhet

Dammer (demninger) dimensjoneres i hovedsak for å stå imot vanntrykket i magasinet. Alle dammer kontrolleres mot klimaskapte, men normale påkjenninger fra nedbør, temperatur og vind. Eksempler på normale påkjenninger kan være flomvannstand og flomvannføring, istrykk og bølgepåkjenning. Noen dammer kontrolleres, pga. beliggenhet, også mot unormale påkjenninger fra sjeldne (eller ekstreme) hendelser, eksempelvis skred mot dam eller ned i magasin.

Endringer i klima vil kunne øke påkjenningene og påvirke dimensjoneringen av nye dammer og kan bety at eksisterende dammer må bygges om. NVE er en pådriver i kontroll og tilsyn med både nye og eksisterende dammer. NVE anbefaler dameiere å ta høyde for klimafremskrivning ved nybygging, ombygging eller rehabilitering av dammer. Forskning på området er viktig, og initieres og støttes av NVE.

Aktuelle linker:
Hvordan vil klimaendringer påvirke damsikkerheten i Norge? (17/2021 – Klimaendringer og damsikkerhet: Analyse av dammers sårbarhet for økte flommer)
Retningslinje flomberegninger, kap 8.4 om klima (4/2011)
Tillegg til retningslinje for flomberegninger (2011) av 25.11.16

 

Energiforsyningsberedskap

Det er særlig kraftforsyningsnettet med tilhørende anlegg som det er viktig å ha oppmerksomhet rundt når det gjelder sårbarhet og tilpasningsbehov knyttet til klimaendringer. Kraftforsyningen har alltid vært dimensjonert for å tale klimapåkjenninger i form av vind, ising osv. Men gjenstander som faller på nettet (for eksempel trær) er også en betydelig årsak til de feil og avbrudd som skjer i distribusjons- og transmisjonsnettet.

Det stilles krav gjennom konsesjonsbehandling og direkte regulering til en god beredskap mot avbrudd. NVEs tilsyn følger opp at disse kravene etterleves. Kraftforsyningen skal kontinuerlig tilpasse seg til endrede klimapåkjenninger. Det er samtidig behov for bedre kunnskap om bestemte utfordringer og nærmere vurdering av hvilke tilpasningsbehov dette medfører.

Aktuelle linker:

https://www.nve.no/damsikkerhet-og-energiforsyningsberedskap/energiforsyningsberedskap/rapporter/