Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 28.09.2016 , sist oppdatert 18.06.2021

Konsesjonsbehandling

NVE behandler søknader om bygging av små og store vannkraftanlegg, og uttak av vann fra vassdrag til ulike formål. Vi behandler også søknader om høyspentanlegg, nettledninger, vindkraftverk og andre typer energianlegg. NVE bruker ulike virkemidler for å sikre at anleggene tilpasses et klima i endring. I noen type saker fatter NVE vedtak om konsesjon. I andre type saker skriver NVE en anbefaling til Olje- og energidepartementet, og konsesjonssaken avgjøres av Kongen i Statsråd.  

 

I konsesjonsprosessen er NVE opptatt av at tiltaket/anlegget må tilpasses et klima i endring. Det stilles ulike krav til utredningsnivå og –omfang i hver enkelt konsesjonssak. Dette avhenger av tiltakets størrelse og kompleksitet. På den måten vil man få kunnskap om virkninger av klimaendringene (for eksempel flom, skred og utslipp fra omdisponering av arealer) som er tilpasset den enkelte konsesjonssaken.

Det stilles standardiserte vilkår i alle nye konsesjoner. Flere av vilkårene er klimarelaterte og gjelder krav om sikring mot skader fra flom, erosjon, isgang m.m. Konsesjonsvilkårene til større vannkraftanlegg kan tas opp til revisjon etter 30 år. Mange gamle, store vannkraftverk har konsesjoner med vilkår som ikke er tilpasset klimaendringene. Disse vil de nærmeste årene bli åpnet for revisjon. Oppdaterte vilkår med krav tilpasset klimaendringene vil da bli inkludert. 

NVE har hjemler i lover og nyere konsesjoner til å få gjennomført tiltak og endringer i spesielle situasjoner. NVE kan for eksempel endre eller oppheve konsesjonsvilkårene til vannkraftanlegg dersom de negative virkningene blir mye større enn først antatt. NVE kan også pålegge eldre vannkraftanlegg som driver uten konsesjon å søke om konsesjon med oppdaterte vilkår.

Reguleringsmagasiner kan nyttes til flomdempning og gir mulighet for å redusere skaderisikoen når store flommer inntreffer. Hyppigere og kraftigere flomepisoder vil i framtiden stille nye krav til tilgjengelig magasinkapasitet og manøvrering av magasinene.

Nyttige lenker om NVEs konsesjonsbehandling:

https://www.nve.no/konsesjonssaker/

Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022