Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 28.09.2016 , sist oppdatert 18.06.2021

Energiforsyning

NVE skal bidra til en sikker og forutsigbar kraftforsyning. NVEs forvaltningsområder er innen nett, produksjon og energibruk. Fastsetting av rammebetingelser basert på grundige analyser er et viktig virkemiddel. NVE må se produksjon, overføring og bruk av energi i sammenheng for å sikre best mulig ressursutnyttelse som ivaretar hensyn til forsyningssikkerhet, miljø og andre allmenne og private interesser.

Stabil kraftforsyning er viktig for hele samfunnet. Det er særlig kraftforsyningsnettet med tilhørende anlegg som det er viktig å ha oppmerksomhet rundt når det gjelder sårbarhet og tilpasningsbehov knyttet til klimaendringer.

Investeringer i kraftsystemet er langsiktige med tidshorisonter opp mot 100 år. Forventede klimaendringer medfører at NVE må gjøre utvidede analyser for a sikre at kommende investeringer resulterer i robuste og driftssikre løsninger også i et endret klima. Uten tilpasninger, kan sårbarheten øke ved de forventede klimaendringer.

Undersøkelser i 2010/2011 dokumenterte at 50 prosent av kraftverkene som ble analysert hadde problemer på grunn av ising og sedimenter. Klimaendringer kan forsterke dette.

Selv om kraftforsyningen er dimensjonert for å tåle klimapåkjenninger er disse påkjenningene også en betydelig årsak til feil og avbrudd i distribusjons-, regional- og sentralnettet. Det er behov for at NVE følger opp med krav om nødvendige fysiske tilpasninger for å kompensere for endringer i klimaet.

Klimaendringene påvirker hele kraftsystemet og energibruken. Utfordringene for nettet vil være geografisk betinget da det særlig i høyereliggende strøk kan utsettes for økte snømengder og mer ising. Kombinasjoner av dette kan få betydning for dimensjoneringskriterieriene. I tillegg vil både forbruk og kraftproduksjon påvirkes og gi behov for tilpasninger til økte temperaturer og endret tilsig vinterstid og sommerstid.