Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 14.12.2016 , sist oppdatert 18.06.2021

Energietterspørsel

NVE skal ha god innsikt i hvordan energibruken for ulike energibærere utvikler seg, og hvilke faktorer som påvirker utviklingen. NVE skal legge særlig vekt på studier av effekten av klimaendringer på blant annet energibruk. Dette innebærer a gjennomføre analyser knyttet til energibruk, videreutvikle og oppdatere statistikk for stasjonær energibruk og bistå i utviklingen av virkemidler.

Endringer i klimaet kan føre til at energibruken endres. Endringer i utetemperaturen fører til endringer i den temperaturavhengige delen av energibruken. Endringer i vindforhold kan gi endring i varmebehov, mer nedbør kan gi økt behov for avfukting, og endringer i skyforhold kan påvirke varmeavgivelse fra solinnstråling. Klimaendringer som det er viktig for NVE a holde god oversikt over er endringer i vinter- og sommertemperatur, nedbør, skyforhold/solinnstråling og vindforhold.

Økt temperatur i den kjølige årstiden reduserer oppvarmingsbehovet i bygninger. I tillegg reduseres oppvarmingssesongens lengde. En meget stor andel av energibruken i bygninger går til oppvarming. Både oppvarming med elektrisitet og andre energivarer vil reduseres, men det er vanskelig a anslå om noen energivarer vil reduseres mer enn andre. I bygningssektoren ser vi en generell overgang fra olje/ parafin til varmepumper.

Med utgangspunkt i varmere vintre, en utvikling som er observert, vil nytten av varmepumper øke da de har best virkningsgrad rundt 0. Det er derfor grunn til å tro at bruk av varmepumper vil øke. Dette øker bruk av elektrisitet der det erstatter olje/parafin.

Økt temperatur om sommeren gir økt kjolebehov i bygninger. Behovet for komfortkjøling vil trolig øke fordi antallet timer der romtemperaturen stiger over forskriftskravene øker. Vi ser blant annet en økning i bruken av varmepumper i husholdninger til kjøling om sommeren. Økning i energibruk som følge av kjøling forventes å være mindre enn reduksjon i energibruk som følge av økt utetemperatur. Det er i hovedsak to grunner til dette: Kjølesesongen er kortere enn oppvarmingssesongen, og kjøleutstyr er generelt mindre utbredt enn oppvarmingsutstyr.