Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 11.06.2015 , sist oppdatert 18.06.2021

Bremålinger

Engabreen 14. oktober 2014. Foto Ragnar Ekker

Massebalansemålinger
NVE gjør målinger av massebalanse på ti breer og en isfonn i Norge (2020). Det er målt massebalanse på 43 breer i Norge siden de første målingene startet på Storbreen i 1949. Se noen bilder fra feltmålingene her

Målinger av frontposisjon
NVE og andre institusjoner måler frontposisjonen på 30 til 40 breer hvert år. Siden målingene startet rundt 1900 er det målt frontposisjonendring i kortere eller lengre perioder på over 70 breer. Les mer her.

Kartlegging av breer fra satellitt
NVE har kartlagt de norske breenes utbredelse ved hjelp av satellittbilder. Et atlas over norske breer og nye tall for brearealet i Norge forelå i 2012. For tiden brukes Sentinel satellittbilder til å kartlegge breene i prosjektet Copernicus bretjeneste

Målinger av bretykkelse
Med bruk av radar (elektromagnetiske bølger) kan breens tykkelse måles. Satt sammen med posisjonsdata og høydedata (terrengmodeller) kan vi beregne bretykkelse for større områder og beregne bunnhøyder. NVE har gjort slike målinger for mange av de store breområdene i Norge. Noe data er tilgjengelig i NVEs Breatlas.

Andre undersøkelser
I tillegg foretar NVE spesielle undersøkelser og deltar i flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. 

Dataene fra våre årlige massebalanse og frontposisjonsmålinger publiseres i rapportserien Glaciological Investigations in Norway (Glasiologiske undersøkelser i Norge). og kan ses her: glacier.nve.no/viewer/CI/no/. Våre data blir rapportert til internasjonale databanker som World Glacier Monitoring Service (WGMS) og GLIMS (Global Land Ice Measurements from Space).