1. Behandler NVE saker om jordfeil?

  Nei, NVE behandler ikke saker om jordfeil. Forhold som gjelder el- og brannsikkerhet, herunder jordfeil, er ikke inkludert i begrepet ”leveringskvalitet” slik som NVE har definert det i forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet. Slike forhold hører inn under myndighetsområdet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). NVE behandler ikke saker som omfatter jordfeil og det henvises derfor videre til DSB.

 2. Behandler NVE spørsmål om erstatning?

  I klagesaker om leveringskvalitet avgjør NVE hvem som er utbedringsansvarlig for forholdet og tar ikke stilling til økonomiske spørsmål. Erstatning er et privatrettslig anliggende og reguleres ikke av NVE. Ved uenighet mellom nettselskap og private nettkunder om de faktiske forhold, kan erstatningsspørsmål bringes inn for Elklagenemnda. Mer informasjon om denne, og resultatet av tidligere saker, finnes på Elklagenemndas hjemmesider. Ved fortsatt uenighet kan forholdet bringes inn for de ordinære domstolene. Ved uenighet mellom nettselskap og øvrige nettkunder (dvs. næringsdrivende), kan forholdet bringes inn for de ordinære domstolene.

 3. Hvor lenge kan nettselskapet vente med å rette en feil slik at strømmen kommer tilbake?

  Ifølge § 2-1 i forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet skal nettselskapet gjenopprette forsyningen uten ugrunnet opphold. Det vil si at nettselskapet må sende ut mannskap som kan rette feilen så fort som mulig. Økonomiske hensyn kan ikke brukes for å utsette feilretting. Hvis et avbrudd oppstår fredag kveld, kan ikke nettselskapet vente til mandag med å rette feilen fordi det er billigere å ha folk på jobb mandag formiddag enn i helgen. Dårlig vær eller rasfare som hindrer montørene i å jobbe uten fare for eget liv og helse er eksempler på gode begrunnelser for å utsette arbeidet. Se også siden om leveringspålitelighet for mer informasjon.

 4. Hvilken informasjon kan jeg forvente av nettselskapet i løpet av og etter et avbrudd?

  I løpet av en driftsforstyrrelse (avbrudd) plikter nettselskapet så langt som mulig og på en hensiktsmessig måte, ha tilgjengelig informasjon for berørte nettkunder om årsak til driftsforstyrrelsen og forventet tidspunkt for gjenopprettet forsyning, jf. leveringskvalitetsforskriften (fol) § 2-3. Etter at forsyningen er gjenopprettet gjelder fol § 4-2 om informasjon om leveringspålitelighet, herunder resultater fra feilanalyse. Nettselskapet skal innen én måned fra de får en henvendelse gi opplysninger om leveringspålitelighet og spenningskvalitet i eget nett.

 5. Jeg opplever veldig mange avbrudd. Hvilke rettigheter har jeg?

  Du må ta kontakt med nettselskapet ditt og ta opp problemstillingen med dem. Dersom det ikke fører fram eller dere ikke blir enige i saken kan du sende inn en klage til NVE. NVE har ikke satt tallfestede grenseverdier for antall tillatte avbrudd, men NVE kan pålegge den som er ansvarlig for avbruddene å redusere antall avbrudd. Se sidene om leveringspålitelighet og klage på leveringskvalitet for mer informasjon.

 6. Hva gjør jeg dersom det blinker mye i lyset eller elektriske apparater eller lyspærer havarerer ofte?

  Dersom lyset ofte blinker kan det være et tegn på mange spenningssprang eller kortvarige underspenninger. En stor last, f. eks. varmepumpe, som slås på kan føre til spenningssprang eller kortvarige underspenninger, se siden om Spenningskvalitet. Dersom lyspærene eller elektriske apparater ofte havarerer kan det skyldes dårlig spenningskvalitet. Ta kontakt med nettselskapet ditt, slik at det kan sjekke om spenningskvaliteten hos deg er innenfor de kravene som er gitt i forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet.

 7. Hva kan jeg gjøre hvis jeg er misfornøyd med leveringskvalitet?

  Dersom du er misfornøyd med leveringspåliteligheten, spenningskvaliteten eller informasjon fra nettselskapet må du ta kontakt med nettselskapet ditt. Dersom årsaken til problemene ikke er åpenbar, må nettselskapet utføre nødvendige målinger og utredninger. Dersom du og nettselskapet ikke blir enige om hvem som er ansvarlig for utbedring av forholdet, eller informasjonen fra nettselskapet er mangelfull, kan du sende inn en klage til NVE. Se Klage på leveringskvalitet for mer informasjon.

 8. Hva er grensene for langsomme spenningsvariasjoner?

  Langsomme variasjoner i spenningens effektivverdi skal være innenfor et intervall på ± 10 % av nominell spenning, målt som gjennomsnitt over ett minutt, jf. fol § 3-3. I et nett med nominell spenning lik 230 V er kravet at spenningen skal være i intervallet 207 – 253 V.

 9. Når oppstår et avbrudd og hvor lenge varer det?

  Et avbrudd oppstår når alle forsyningsspenningene er under 5 % av avtalt spenningsnivå. Hvis avtalt spenningsnivå er 230 V, vil det si at spenningen må være under 11,5 V. I praksis betyr dette at elektriske apparater som er laget for 230 V ikke vil fungere. Avbrudd oppstår som oftest av at en feil i kraftsystemet fører til at en bryter åpnes eller en sikring ryker og det dermed blir null spenning hos sluttbrukerne (kundene).

  Spenningen skal normalt være ± 10 % av avtalt spenningsnivå. I et nett med avtalt spenningsnivå 230 V, kan altså spenningen variere mellom 207 V og 253 V. Et avbrudd varer helt til sluttbrukerne igjen har spenning som er høyere enn -10 % av avtalt spenningsnivå, det vil si høyere enn 207 V i et nett med avtalt spenningsnivå på 230 V. Alle fasene må være intakt før avbruddet opphører.

  Hvis spenningen er tilbake etter et avbrudd, men apparater ikke fungerer som de skal eller kun noen stikkontakter fungerer, kan det skyldes at kun to av tre faser er i orden. Se spørsmålet «Jeg har fått tilbake spenningen etter avbrudd, men får ikke alle apparatene til å virke, hva er galt?» hvis du opplever dette. Avbruddet er ikke avsluttet før alle fasen fungerer igjen.

 10. Jeg har fått tilbake spenningen etter avbrudd, men får ikke alle apparatene til å virke, hva er galt?

  Kontroller først at alle sikringene er inne. Hvis en eller flere sikringer har gått, kontroller om apparatene fungerer etter at sikringen(e) er koblet inn igjen. Hvis sikringen faller ut på nytt etter å ha forsøkt å skru apparatene, kan det ha skjedd en feil på et eller flere av apparatene, eller i noen av de andre komponentene i den aktuelle sikringskursen. I dette tilfellet må feilen kontrolleres / repareres før du prøver å slå på apparatene igjen.

  Hvis noen av apparatene fortsatt ikke fungerer selv om sikringen er inne, kan det tenkes det ikke er gjenopprettet spenning på alle fasene inn til din installasjon. Hvis det for eksempel er normal spenning på to av fasene, men ikke på den tredje, vil apparater som er koblet til denne ikke få riktig forsyningsspenning og apparatet vil sannsynligvis ikke fungere. I slike tilfeller er det viktig at du trekker ut stikkontakten for apparatet og kontakter ditt nettselskapet slik at de(n) feilbefengte fasen(e) kan bli kontrollert og reparert, før du på nytt prøver å slå på apparatene. Det er mulig at nettselskapet må ta et nytt avbrudd for å få reparert feilen.