Nettselskapene kan kreve gebyr for avlesing hos kunder som ikke har AMS-måler med kommunikasjonsenhet.

Nettselskapene har en plikt til å sørge for at alle målere blir lest av minst en gang i året, og at måledataene er riktige. Når nettselskapet har gjennomført installasjon av AMS i sitt område, skal avlesingen skje ved at AMS-måleren sender måledata til nettselskapet.

AMS-måleren sender automatisk korrekte måledata til nettselskapene. Korrekte måledata er viktig. Korrekte måledata gir et bedre grunnlag for riktig faktura til kundene. Riktige måledata bidrar til at nettselskapene kan planlegge investeringene sine bedre og at de kan drifte nettene mer effektivt, noe som også kan slå ut i lavere nettleie. For kunder som ikke har AMS-måler med aktiv kommunikasjonsenhet, må nettselskapet ha ekstra systemer for å håndtere data som blir avlest manuelt og rutiner for å kontrollere at data som er sendt inn manuelt er riktige. Nettselskapet kan da vurdere at det er nødvendig å gjennomføre kontrollavlesing hos de kundene som ikke har installert AMS-måler med kommunikasjonsenhet.


Ekstra kostnader

Nettselskapene får ekstra kostnader ved å håndtere og kontrollere manuelt avleste data. Regelverket gir nettselskapene anledning til å kreve at den enkelte kunde selv dekker slike ekstrakostnader gjennom gebyr, slik at ikke nettselskapets øvrige kunder må dekke disse kostnadene. Kostnader som danner grunnlag for et avlesningsgebyr kan være registrering og validering av målerstand, utsending av påminnelse om avlesing, retting av feil levert målerstand og gjennomføring av kontrollavlesing hos kunden.

Når nettselskapet krever et slikt gebyr, skal gebyret være likt for alle kunder som ikke har AMS-måler med aktiv kommunikasjonsenhet i nettselskapets område. Nettselskapet kan ikke kreve inn mer i gebyr enn de ekstra kostnadene nettselskapet har med å håndtere og kontrollere manuelt avleste data.

Nettselskapet kan ikke kreve gebyr i tilfeller der nettselskapet selv har vurdert at AMS-måler ikke skal installeres, fordi disse kundene ikke har fått tilbud om AMS-måler.

Svar på en del vanlige spørsmål:

Jeg har fått fritak av helsemessige årsaker. Hvorfor må jeg betale gebyr?

Nettselskapene har en plikt til å sørge for at alle målere blir lest av minst en gang i året, og at måledataene er riktige. AMS-måleren sender automatisk korrekte måledata til nettselskapene. For kunder som ikke har AMS-måler med aktiv kommunikasjonsenhet, må nettselskapet ha ekstra systemer for å håndtere data som blir avlest manuelt og rutiner for å kontrollere at data som er sendt inn manuelt er riktige.

Nettselskapene får ekstra kostnader ved å håndtere og kontrollere manuelt avleste data. Regelverket gir nettselskapene anledning til å kreve at den enkelte kunde selv dekker slike ekstrakostnader gjennom gebyr, slik at ikke nettselskapets øvrige kunder må dekke disse kostnadene.

Når nettselskapet krever gebyr for manuell avlesing, gjelder gebyret for alle kunder som ikke har installert AMS-måler med aktiv kommunikasjonsenhet.

 

Jeg har så langt lest av måleren min selv. Hvorfor må nettselskapet gjennomføre kontrollavlesing?

Nettselskapene har en plikt til å sørge for at alle målere blir lest av minst en gang i året, og at måledataene er riktige. Når nettselskapet har gjennomført installasjon av AMS i sitt område, skjer avlesingen ved at AMS-måleren sender måledata til nettselskapet.

AMS-måleren sender automatisk korrekte måledata til nettselskapene. Korrekte måledata er viktig. Korrekte måledata gir et bedre grunnlag for riktig faktura til kundene. Riktige måledata bidrar til at nettselskapene kan planlegge investeringene sine bedre og at de kan drifte nettene mer effektivt, noe som også kan slå ut i lavere nettleie. For kunder som ikke har AMS-måler med aktiv kommunikasjonsenhet, må nettselskapet ha rutiner for å sikre at også disse målerne er avlest riktig. Nettselskapet kan da for eksempel velge å gjennomføre kontrollavlesing hos de kundene som ikke har installert AMS-måler med kommunikasjonsenhet.

 

Hvorfor må jeg betale gebyr for manuell avlesing?

Nettselskapene får ekstra kostnader ved å håndtere og kontrollere manuelt avleste data. NVE har vurdert at nettselskapene kan velge å fastsette et gebyr for å dekke disse kostnadene.

 

Jeg vil vite hvordan nettselskapet har beregnet gebyret, og er ikke fornøyd med informasjonen jeg får fra nettselskapet. Hva kan jeg gjøre?

Nettselskapene plikter på forespørsel og innen rimelig tid å gi kunder informasjon om beregningsgrunnlaget for egne tariffer. Denne plikten gjelder også for gebyret for manuell strømavlesing.  

Nettselskapet skal dermed gi deg informasjon om hvordan gebyret er beregnet, og hvilke kostnadselementer nettselskapet har lagt til grunn ved beregning av gebyret. Nettselskapet skal fakturere samme beløp for alle kunder innenfor samme nettområde, uavhengig av hvilken geografisk plassering den enkelte kunde har. Derfor kan du ikke kreve at nettselskapet legger fram kostnadsberegning for kontrollen i akkurat din bolig.

Hvis du mener at du ikke får tilstrekkelig informasjon fra nettselskapet ditt om beregningsgrunnlaget for gebyret for manuell avlesing av strømmen i ditt nettområde, har du mulighet til å sende inn en klage til NVE her: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/norges-vassdrags--og-energidirektorat-nve/klage-pa-nettselskap/

 

NVE har uttalt i media at gebyret vil være 500-2000 kr. Mitt nettselskap krever et høyere gebyr. Er gebyret for høyt?

NVE uttalte i et intervju med NRK i juli at vi antok at et gebyr kunne være i størrelsesorden 500 til 2000 kroner per år. Dette var et foreløpig anslag fra vår side. Vi registrerer at noen nettselskaper har kommet frem til en årlig kostnad ved manuell avlesning som er høyere enn dette. Det enkelte nettselskap må selv beregne hvilke ekstra kostnader som oppstår når de må håndtere og kontrollere manuelt avleste data. Når nettselskapene krever gebyr for manuell avlesing, skal gebyret fastsettes på bakgrunn av faktiske kostnader. Nettselskapet kan ikke kreve inn mer i gebyr enn de ekstra kostnadene nettselskapet har med å håndtere og kontrollere manuelt avleste data.

 

Mitt nettselskap krever et høyere gebyr enn andre nettselskaper. Er gebyret for høyt?

Nettselskapene får ekstra kostnader ved å håndtere og kontrollere manuelt avleste data. Derfor tillater NVE at nettselskapene krever et gebyr for å dekke disse kostnadene. Kostnader som danner grunnlag for et avlesningsgebyr kan være registrering og validering av målerstand, utsending av påminnelse om avlesing, retting av feil levert målerstand og gjennomføring av kontrollavlesing hos kunden.

Størrelsen på gebyret kan variere mellom nettselskap som følge av at nettselskapene har ulike løsninger for å gjennomføre manuell avlesing og kontroll av måledata, og dermed ulike kostnader forbundet med dette. Nettselskapet kan ikke kreve inn mer i gebyr enn de ekstra kostnadene nettselskapet har med å håndtere og kontrollere manuelt avleste data.

 

Kan nettselskapet kreve gebyr allerede fra oktober 2018, når NVE krever at nettselskapene skal ha installert AMS-måler innen 1. januar 2019?

Nettselskapene har en plikt til å sørge for at alle målere blir lest av minst en gang i året, og at måledataene er riktige. Nettselskapet kan velge å ferdigstille installasjonsprosessen tidligere enn 1. januar 2019. Når nettselskapet har gjennomført installasjon av AMS i sitt område, skjer avlesingen ved at AMS-måleren sender måledata til nettselskapet. Nettselskapene får ekstra kostnader ved å håndtere og kontrollere manuelt avleste data, og kostnadene påløper fra det tidspunkt nettselskapet har gjennomført installasjon av AMS i sitt område. Derfor tillater NVE at nettselskapene krever et gebyr for å dekke disse kostnadene. Nettselskapene må varsle at gebyret innføres senest tre uker før endringen trer i kraft.