VEILEDER - HØRING 10.03.2020SIKKERHET MOT SKRED I BRATT TERRENG

UTREDNING AV SKREDFARE I REGULERINGSPLAN OG BYGGESAK

 

Plan- og bygningsloven (pbl) og byggteknisk forskrift (TEK 17) stiller krav til sikkerhet mot naturfare. Denne veilederen beskriver hva som kreves for å utføre en utredning av skredfare i bratt terreng og avklare hvilke områder som tilfredsstiller de gjeldende sikkerhetskravene i TEK17 kap. 7.

Veilederen erstatter NVE-veileder 8/2014 - Sikkerhet mot skred i bratt terreng. Formålet med veilederen er å gjøre både bestiller og utførende kjent med hva som må inngå i en skredfareutredning.

 


 

Målgruppe for veilederen

Målgruppen for veilederen er både skredfagkyndige og andre som er involvert i kommunale arealplan- og byggesaker.

Hva er skred i bratt terreng?

I denne veilederen omfatter skred i bratt terreng; snøskred, steinsprang, steinskred, jordskred, flomskred og sørpeskred.

Hva er en skredfareutredning?

Skredfareutredning er en vurdering og kartlegging av reell skredfare som skal dokumentere om et område tilfredsstiller sikkerhetskravene i Byggteknisk forskrift (TEK17 § 7-3). Skredfaren kvantifiseres og vises ved nominell årlig sannsynlighet i form av et faresonekart eller en lokal avklaring av skredfaren for et mindre område (for eksempel en tomt).

Hva omfatter veilederen?

Veilederen beskriver kartlegging av skredfare for ulike skredtyper i bratt terreng i forbindelse med reguleringsplan- og byggesaksbehandling. Det er lagt vekt på at veilederen skal vise hvordan man kan svare ut sikkerhetskravene knyttet til TEK17 § 7-3. Veilederen utdyper NVEs retningslinjer 2/2011 “Flaum- og skredfare i arealplanar” (rev. 2014)(1) for temaet skredfare.

Hva omfatter veilederen ikke

Veilederen tar ikke for seg utredning av skredfare på kommuneplannivå. For mer informasjon om kommuneplannivå og veiledning til hvordan skredfare kan utredes der, se NVEs nettsider om arealplanlegging.

Veilederen gir ikke detaljert beskrivelse av prosjektering av tiltak. Det kan du lese mer om i Sikringshåndboka.

Veilederen omhandler ikke fare knyttet til byggegroper, skjæringer, fyllinger, fundamentering og andre tiltak knyttet til byggetomter og anlegg som må prosjekteres i samsvar med gjeldende norske standarder.

Veilederen omfatter ikke utredning av fare for kvikkleireskred eller lignende skred i materialer med sprøbruddegenskaper. Dette er beskrevet i NVEs veileder 7/2014 “Sikkerhet mot kvikkleireskred”(2). Veilederen omfatter heller ikke utredning av fare for fjellskred som er beskrevet i NGU-rapport 2012.029(3), eller sekundærvirkninger av skred.


 

Referanser

1. NVE (2014) Flaum- og skredfare i arealplanar. Veileder nr. 2/2011 - Revidert 22.mai 2014. Oslo: Norges Vassdrags- og energidirektorat.

2. NVE (2014) Sikkerhet mot kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper. Veileder nr. 7/2014. Oslo: Norges Vassdrags- og energidirektorat.

3. NGU (2012) Recommended hazard and risk classification system for large unstable rock slopes in Norway. NGU-rapport nr. 2012.029. Trondheim: Norges geologiske undersøkelser.