Sist revidert: 05.06.2020. Betaversjon. Vi tar gjerne imot dine tilbakemeldinger.

Her finner du en oversikt over hva FDV-dokumentasjon (FDV: forvaltning, drift og vedlikehold) for sikringstiltak bør inneholde. Dokumentasjonen skal beskrive sikringstiltakets egenskaper og hvordan anlegget kan følges opp for å opprettholde sin funksjon over tid. Under de ulike modulene ligger utdypende informasjon for de spesifikke tiltakene. 

Innhold: Generelt om FDV | Spesielt for FDV for sikringstiltak mot flom og erosjon | Miljø og landskap | Erosjonssikring | Flom og oversvømmelse | Massetransport | Støttemoduler | Videre lesning

Plan og bygningslovens § 21-10(2) krever at det for ferdig anlegg skal foreligge dokumentasjon på byggverkets egenskaper, FDV-dokumentasjon. Hva FDV-dokumentasjon skal innholde, må tilpasses det enkelte sikringstiltak. Sammensatte anlegg som for eksempel flomavledningsanlegg med pumper og sammensatte systemer vil kreve mer av FDV-dokumentasjon enn enklere anlegg som erosjonssikring.

Generelt om FDV

Hensikten med FDV-dokumentasjon er at egenskapene for sikringstiltaket/anlegger fremkommer for oppfølging etter overlevering. Hva som skal inngå i FDV-dokumentasjon og hvordan dette skal struktureres må avklares med den virksomheten som skal føre tilsyn og vedlikeholde anlegget. Byggherre/tiltakshaver bør ha en formening om hva som skal leveres av FDV-dokumentasjon, da dette kan være kostnadsdrivende for både prosjekterende og utførende dersom det fremkommer behov underveis i prosjektering eller utførelse. Filstruktur, filformat, språk, innhold, dokumentnavn og så videre, er avklaringer som bør ligge til grunn for prosjekterende og utførende.

Det bør avklares hvem som skal kontrollere innhold og leveranse av FDV-dokumentasjon. Dersom anlegget er stort eller består av flere tekniske systemer, bør bruker/drifter være involvert ved prosjektering og ved utarbeidelse av FDV-dokumentasjon.

Det er videre viktig at FDV-dokumentasjonen klargjør hvem som skal ha ansvaret – også økonomisk – for fremtidig drift og vedlikehold. For konstruksjoner som til enhver tid skal inneha et funksjonsnivå som sikrer mot større hendelser kan dette bli en betydelig utgift over tid. 

FDV-dokumentet skal alltid inneholde dokumentasjon av byggverket. Det vil si anleggets oppbygging, egenskaper og georeferanser. Normalt vises til "som bygget"-dokumentet som skal følge hvert anlegg ved overlevering. FDV skal gjenspeile målene for tiltaket i forhold til sikringsnivå, arealbruk og miljø.

For eksempel hvis målet er å få gode forhold til fisk i elva, så må FDV inneholde informasjon om ønsket tilstand og utvikling for fiskebestanden over tid.

 

Definisjon av FDV fra NS 3456

Forvaltning: Alle administrative oppgaver til teknisk og økonomisk styring av bygningen og tilhørende uteområde.

Drift: Kombinasjon av alle tekniske, administrative og styringsrelaterte tiltak, unntatt vedlikeholdstiltak, som resulterer i bruk av enheten.

Vedlikehold: Kombinasjon av alle tekniske, administrative og styringsrelaterte tiltak gjennom livssyklusen til en bygningsdel, som har til hensikt å bevare den i eller tilbakeføre den til en tilstand der den kan oppfylle nødvendige funksjonskrav.

(NS 3456 Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for byggverk)

Spesielt for FDV for sikringstiltak mot flom og erosjon

Som et ledd i forvaltningen av et sikringstiltak vil tilsyn med det ferdige anlegget være grunnleggende for både drift og vedlikehold. Et ferdig sikringstiltak trenger jevnlig tilsyn da flommer og isganger kan skade anlegget. Også endrede forhold i bunnen og i strømforholdene kan gi skader. Det er viktig å registrere skadene tidlig slik at de kan repareres før de blir for omfattende. Noen typer anlegg krever også innsats på driftssiden, som for eksempel fjerning av drivgods fra kulvertinnløp, tømming av ledningskummer, drifting av pumpestasjoner.

For flomverk er det viktig at det fremkommer hvilken flomstørrelse anleggene er dimensjonert for, og hvilke skader som kan være kritiske. Beredskapsorganisasjonene må ha oppdaterte planer som sier noe om håndtering av slike situasjoner.

Vegetasjon og nedlagte adkomstveger kan gjøre det utfordrende å gjennomføre reparasjon og vedlikehold. Det er viktig at hensynet til drift og vedlikehold inkluderes i prosjekteringen slik at adkomst sikres utover anleggsfasen. Under prosjekteringen av tiltaket balanseres styrken på tiltaket mot forventede skader under en flom/hendelser. Ofte kalkuleres det med et visst reparasjonsbehov etter en stor flom, men ikke så omfattende skader at anlegget mister sin funksjon under en og samme flom.

Nedenfor finner du moduler for forvaltning, drift og vedlikehold for en rekke sikringstiltak. De kan utgjøre den lovpålagte FDV-dokumentasjonen for enkle anlegg.

Velg sikringstype i lista under for å finne modulen som viser anbefalt FDV-dokumentasjon for aktuelt tiltak.

Sikringanlegg med økonomisk bidrag fra staten

Det finnes en forskrift om kommunalt tilsyn for sikringsanlegg mv. som er bygget med økonomisk bidrag fra staten ved NVE.

Hva skal være med i en FDV dokumentasjon?

[Her kommer det lenke til en sjekkliste som vi legger ut som fil.]

Bedre tilpassing til miljø?

Det finnes en egen modul F1.100: Mulige tiltak for miljøtilpassing av eksisterende flom- og erosjonssikringsanlegg som kan hjelpe deg til å bedre tilrettelegge for miljøet.


Miljø og landskap


Erosjonssikring


Flom og oversvømmelse


Massetransport


Støttemoduler