Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) regulerer ansvar og plikter for utøvelsen av systemansvaret. Forskriften skal legge til rette for et effektivt kraftmarked og en tilfredsstillende leveringskvalitet i kraftsystemet, og dermed føre til en rasjonell utnyttelse av kraftressursene for samfunnet som helhet.

Den første utgaven av forskrift om systemansvaret i kraftsystemet trådte i kraft 17. mai 2002 og har blitt revidert flere ganger siden. Dokumenter fra alle tidligere høringsrunder er tilgjengelig til høyre.

Bestemmelsene i fos gjelder for den som i medhold av § 6-1 i energiloven er utpekt som systemansvarlig og alle som helt eller delvis eier eller driver nett, produksjon eller organisert markedsplass, samt omsettere og sluttbrukere av elektrisk energi.

Den til enhver tid gjeldende forskriftstekst er publisert på internettsidene til Lovdata: http://www.lovdata.no/for/sf/oe/oe-20020507-0448.html

Høringer fra 2012

Høringer 2001-2011