Nye regler om selskapsmessig og funksjonelt skille trådte i kraft 1. januar 2021.

De viktigste endringene er at selskapsmessig og funksjonelt skille skal gjelde for alle nettselskap, uavhengig av størrelse. I tillegg skal nettvirksomheten skilles fra all annen virksomhet, ikke bare fra produksjon og omsetning av kraft.

Olje- og energidepartementet  har vedtatt nye forskriftsbestemmelser om selskapsmessig og funksjonelt skille, og om markedsføring av nettselskap. Disse er tatt inn i NEM forskriften og trådte i kraft 1. januar 2021.

Et forslag om å innføre unntak fra krav om funksjonelt skille for nettselskaper med færre enn 10 000 kunder har blitt sendt på høring av Olje- og energidepartementet Og hadde høringsfrist 1. juli 2020. Du kan lese mer om forslaget her.

Om selskapsmessig og funksjonelt skille

Nettvirksomheten er naturlige monopol som ofte drives i samme selskap eller samme konsern som konkurranseutsatt virksomhet. Bakgrunnen for lovendringen er å skille monopolvirksomhet fra konkurranseutsatt virksomhet. Dette vil redusere risiko for kryssubsidiering og forhindre at nettselskapene gir særlige fordeler til enkeltaktører.

De nye kravene til selskapsmessig skille innebærer at nettselskapene skal skilles ut i egne selskaper som ikke driver med annen virksomhet. Videre stilles det krav til at nettselskap ikke kan ha kontroll over enheter som driver med annen virksomhet. Nettselskap kan heller ikke kontrolleres av enheter som driver med produksjon eller omsetning av elektrisk energi og fjernvarme. I praksis vil de aller fleste nettselskapene inngå som en selvstendig enhet i et konsern der morselskapet ikke driver med annen virksomhet.

Funksjonelt skille innebærer at nettselskapet skal driftes uavhengig av annen virksomhet. Dette betyr blant annet at personer i ledelsen i nettselskapene ikke kan delta i ledelsen i andre selskap i konsernet som driver annen virksomhet. Morselskap eller kontrollerende eier av nettselskapet har overordnet styring over de økonomiske rammene til nettforetaket, men kan ellers ikke gi instrukser i den daglige driften av nettselskapet eller om utbygging eller oppgradering av nettet.

Om de nye forskriftsbestemmelsene

Nye forskriftsbestemmelser ble vedtatt av Olje- og energidepartementet den 30. juni 2020. Disse bestemmelsene trådte i kraft 1. januar 2021, men med noen overgangsbestemmelser. De nye bestemmelsene er tatt inn i NEM-forskriften § 4-14 til § 4-19 og regulerer følgende tema:

  1. Nøytral opptreden                              
  2. Samarbeid om felles driftssentral                           
  3. Salg av egen kapasitet                       
  4. Personer i ledelsen i et nettselskap
  5. Markedsføring og kommunikasjon     
  6. Nettselskap uten inntektsramme

 

Kontaktinformasjon

Seksjonssjef Guro Grøtterud

Seniorrådgiver Lars Varden

Relaterte dokumenter til energiloven

Lov om endringer i energiloven

Energiloven

Prop. 35 L (2015-2016) – Endringer i energiloven (skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet mv.)

Et bedre organisert strømnett

 

 

Relaterte linker til EU-regler

EU Direktiv 2009/72/EF (se artikkel 26)

Commission Staff Working Paper (se kapittel 3)

Relaterte dokumenter til NEM-forskriften

Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM)

Endring i forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM)

Oppsummering av Høringsinnspill

Høringsforslag

 

Høringsinnspill

Agder Energi AS

Alta Kraftlag SA

AS Eidefoss

Bane NOR SF

BKK AS

BKK NETT AS

Bodø Energi AS

Det kongelige Forsvarsdepartementet

Det kongelige Helse- og Omsorgsdepartementet

Det Kongelige Justis- og beredskapsdepartementet

Distriktsenergi [Vedlegg]

- Merkevare [Vedlegg]

Eidsiva Energi AS  [Vedlegg]

Eidsiva Nett AS

Energi Norge [Vedlegg]

Fjordkraft AS

Forbrukertilsynet

Fortum AS, Hafslund Strøm AS, Hallingskraft AS, NorgesEnergi AS, Fortum Markets AS

Glitre Energi Nett AS

Gudbrandsdal Energi Holding AS

Hafslund Nett AS

Haugaland Kraft [Vedlegg]

Hydro Energi AS

Hå kommune

Jæren Everk

Klepp Energi AS

KS Bedrift

Lofotkraft AS

Lyse AS

Lyse Elnett AS

Mørenett AS

Nelfo 

Nordkraft Nett AS

Nord-Østerdal Kraftlag

Norske Skog Skogn AS

NTE Energi AS

Ringerikskraft

SFE Nett AS

Skagerak Energi

Sogn og Fjordanne Energi AS

Sognekraft AS

Statkraft AS

Statnett SF

Tensio AS

Tinfos AS

Troms Kraft AS

Troms Kraft Nett AS

Tussa Energi

Utenriksdepartementet

Varanger Kraft AS