Nye regler om selskapsmessig og funksjonelt skille vil tre i kraft 1. januar 2021. De viktigste endringene er at selskapsmessig og funksjonelt skille skal gjelde for alle nettselskap, uavhengig av størrelse. I tillegg skal nettvirksomheten skilles fra all annen virksomhet, ikke bare fra produksjon og omsetning av kraft.

Reguleringsmyndigheten for Energi har foreslått nye forskriftsbestemmelser om selskapsmessig og funksjonelt skille, og om markedsføring av nettselskap. Forslaget var på høring høsten 2019 og er nå oversendt til Olje- og energidepartementet for vurdering og eventuell vedtakelse.

Om selskapsmessig og funksjonelt skille

Nettvirksomheten er som kjent naturlige monopol. Bakgrunnen for lovendringen er å skille monopolvirksomhet fra konkurranseutsatt virksomhet. Dette vil redusere risiko for kryssubsidiering og forhindre at nettselskapene gir særlige fordeler til enkeltaktører.

De nye kravene til selskapsmessig skille innebærer at nettselskapene skal skilles ut i egne selskaper som ikke driver med annen virksomhet. Videre stilles det krav til at nettselskap ikke kan ha kontroll over enheter som driver med annen virksomhet. Nettselskap kan heller ikke kontrolleres av enheter som driver med produksjon eller omsetning av elektrisk energi og fjernvarme. I praksis vil de aller fleste nettselskapene inngå som en selvstendig enhet i et konsern der morselskapet ikke driver med annen virksomhet.

Funksjonelt skille innebærer at nettselskapet skal driftes uavhengig av annen virksomhet. Dette betyr blant annet at personer i ledelsen i nettselskapene ikke kan delta i ledelsen i andre selskap i konsernet som driver annen virksomhet. Morselskap eller kontrollerende eier av nettselskapet har overordnet styring over de økonomiske rammene til nettforetaket, men kan ellers ikke gi instrukser i den daglige driften av nettselskapet eller om utbygging eller oppgradering av nettet.

Om RMEs forslag til forskriftsbestemmelser

Olje- og energidepartementet har bedt Reguleringsmyndigheten foreslå nye forskriftsbestemmelser om selskapsmessig og funksjonelt skille. Slikt forslag ble sendt på høring høsten 2019, se NVE Høringsdokument nr. 8/2019

Høringsfristen var 8. november 2019 og det kom inn 49 høringsuttalelser. En oppsummering av høringsuttalelsene og endelig forslag til forskriftsbestemmelser har blitt oversendt til departementet, se RME Rapport nr. 1/2020.

I det endelige forslaget har vi foreslått nye bestemmelser om følgende tema:

  1. Nøytral opptreden                              
  2. Felles driftssentraler                           
  3. Salg av egen kapasitet                       
  4. Personer i ledende stilling                  
  5. Markedsføring og kommunikasjon     
  6. Unntak for nettselskap uten inntektsramme

I tillegg har vi foreslått endringer i bestemmelser om tvangsmulkt, overtredelsesgebyr og straff. Det er også foreslått en overgangsbestemmelse for noen av de nye bestemmelsene.

Oppsummering av høringsinnspill

Høringsforslag

Kontaktinformasjon

Fungerende seksjonssjef Siri Steinnes

Seniorrådgiver Lars Varden

Relatert informasjon

Lov om endringer i energiloven

Energiloven

Prop. 35 L (2015-2016) – Endringer i energiloven (skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet mv.)

Forskrift om nettregulering og energimarkedet (NEM)

EU Direktiv 2009/72/EF (se artikkel 26)

Commission Staff Working Paper (se kapittel 3)

Et bedre organisert strømnett

Høringsinnspill

Agder Energi AS

Alta Kraftlag SA

AS Eidefoss

Bane NOR SF

BKK AS

BKK NETT AS

Bodø Energi AS

Det kongelige Forsvarsdepartementet

Det kongelige Helse- og Omsorgsdepartementet

Det Kongelige Justis- og beredskapsdepartementet

Distriktsenergi [Vedlegg]

- Merkevare [Vedlegg]

Eidsiva Energi AS  [Vedlegg]

Eidsiva Nett AS

Energi Norge [Vedlegg]

Fjordkraft AS

Forbrukertilsynet

Fortum AS, Hafslund Strøm AS, Hallingskraft AS, NorgesEnergi AS, Fortum Markets AS

Glitre Energi Nett AS

Gudbrandsdal Energi Holding AS

Hafslund Nett AS

Haugaland Kraft [Vedlegg]

Hydro Energi AS

Hå kommune

Jæren Everk

Klepp Energi AS

KS Bedrift

Lofotkraft AS

Lyse AS

Lyse Elnett AS

Mørenett AS

Nelfo 

Nordkraft Nett AS

Nord-Østerdal Kraftlag

Norske Skog Skogn AS

NTE Energi AS

Ringerikskraft

SFE Nett AS

Skagerak Energi

Sogn og Fjordanne Energi AS

Sognekraft AS

Statkraft AS

Statnett SF

Tensio AS

Tinfos AS

Troms Kraft AS

Troms Kraft Nett AS

Tussa Energi

Utenriksdepartementet

Varanger Kraft AS