Våren 2016 vedtok Stortinget endringer i energiloven. De nye bestemmelsene stiller krav om selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og all annen virksomhet og trer i kraft 1. januar 2021. Lovendringen omfatter alle nettselskap, uavhengig av størrelse.           

NVE har foreslått nye forskriftsbestemmelser om selskapsmessig og funksjonelt skille, på oppdrag fra Olje- og energidepartementet. Ny frist for høringsinnspill er 8. november 2019.

I Granavolden-plattformen besluttet regjeringen at krav om funksjonelt skille bare skal gjelde nettselskap med mer enn 10 000 nettkunder. Dette må gjennomføres ved en ny lovendring.

Om selskapsmessig og funksjonelt skille

Bakgrunnen til lovendringen er å redusere risiko for kryssubsidiering mellom monopolvirksomheten og konkurranseutsatt virksomhet, samt å styrke nettselskapenes nøytralitet. Nettvirksomhet er et naturlig monopol, og nettselskapenes kunder kan derfor ikke selv velge nettselskap. Det er et særskilt behov for å beskytte kundene, slik at de ikke betaler mer enn nødvendig for nettjenester.

Selskapsmessig skille innebærer at nettselskapene skal skilles ut i egne selskaper (selvstendige rettssubjekter) som ikke driver med annen virksomhet. Videre stilles det krav til at nettselskap ikke kan eie enheter som driver med annen virksomhet. Med annen virksomhet menes all virksomhet som ikke er nettvirksomhet. Nettselskap kan ikke eies av enheter som driver med produksjon eller omsetning av elektrisk energi og fjernvarme. Dette betyr som regel at nettselskapet enten må være et frittstående selskap, eller inngå som en selvstendig enhet i et konsern.

Funksjonelt skille innebærer at nettselskapets skal driftes uavhengig av annen virksomhet. Dette betyr blant annet at personer i ledelsen i nettselskapene ikke kan delta i ledelsen i andre selskap i konsernet som driver annen virksomhet. Morselskap eller kontrollerende eier av nettselskapet har overordnet styring over de økonomiske rammene til nettforetaket, men kan ellers ikke gi instrukser i den daglige driften av nettselskapet eller om utbygging eller oppgradering av nettet.

Om NVEs forslag til forskriftsbestemmelser

Olje- og energidepartementet har bedt NVE utforme nye forskriftsbestemmelser om selskapsmessig og funksjonelt skille. NVE sendte forslag til nye forskriftsbestemmelser om selskapsmessig og funksjonelt skille på høring den 28. juni 2019. Opprinnelig høringsfrist var satt til 15. oktober 2019, men fristen for innspill er utsatt til 8. november 2019.

Les mer om høringen her.

Forskriftsarbeidet påvirkes ikke av en fremtidig lovendring i forbindelse med fritak fra funksjonelt skille for nettselskap med under 10 000 nettkunder.

Om lovendringen

Våren 2016 vedtok Stortinget endringer i energiloven. De nye bestemmelsene stiller krav om selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og all annen virksomhet og trer i kraft 1. januar 2021. Lovendringen omfatter alle nettselskap, uavhengig av størrelse. Krav om selskapsmessig og funksjonelt skille er hjemlet i energiloven §§ 4-6 og 4-7 og gjelder i dag kun for nettselskap med over 100 000 nettkunder.

Les mer om de nye kravene til selskapsmessig og funksjonelt skille i lovforslaget fra 2015 fremmet av Olje- og energidepartementet og innstilling til Stortinget fra energi og miljøkomiteen om lovendringen. Selve lovendringen ble vedtatt av Stortinget den 27. mai 2016.

Krav om selskapsmessig og funksjonelt skille stammer opprinnelig fra krav i artikkel 15 i EUs elektrisitetsdirektiv II. Dette direktivet ble implementert i norsk lov i 2009 med krav om selskapsmessig og funksjonelt skille for nettselskap med over 100 000 nettkunder. Les mer om dette i lovforslaget fra 2006 fremmet av Olje- og energidepartementet. Kravet om selskapsmessig og funksjonelt skille er videreført i artikkel 26 i EUs elektrisitetsdirektiv III.

Om fritak fra krav om funksjonelt skille

I mars 2018 behandlet Stortinget et representantforslag fra Senterpartiet om endringer i kravet om funksjonelt skille. Det ble vedtatt at regjeringen skal legge frem forslag til en lovendring der det i kravet om funksjonelt skille legges til grunn at nettselskap med under 30 000 abonnenter gis fritak. Videre ble det vedtatt å gi nettselskap som drifter flere naturlige monopol i samme selskap, unntak fra kravet om funksjonelt skille.                               

I januar 2019 besluttet regjeringen i Granavolden-plattformen at krav om funksjonelt skille skal gjelde nettselskap med mer enn 10 000 nettkunder.

Fritak fra krav om funksjonelt skille for nettselskap med under 10 000 nettkunder må gjennomføres ved en ny lovendring. Det er Olje- og energidepartementet som fremmer forslag om endring i energiloven.