Publisert 10.07.2019 , sist oppdatert 20.06.2021

Vedtatte forskrifter og endringsforslag

Endring i kostnadsnormmodellen for Statnett

Fra og med 2021 innfører vi en ny modell for å bestemme inntektene til Statnett. Endringen vil styrke deres insentiver til kostnadseffektivitet. Dette innebærer ingen endringer i forskrifter, men en endring i hvilken metode vi bruker til å fastsette kostnadsnormen til Statnett.

Høringsdokument
Oppsummeringsdokument

Endringer i forskrifter til energiloven

Olje- og energidepartementet har vedtatt endringer i to forskrifter til energiloven. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har stått for utarbeidelsen av forskriftsendringene og gjennomføring av høringen. Les vår oppsummering av høringen og kommentarene til de enkelte bestemmelsene i forskriftene i denne rapporten.

Forskriftsendringene trådte i kraft 1. februar 2021 og gjelder i følgende forskrifter:
Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. Lovdata (ekstern lenke).
Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer. Lovdata (ekstern lenke).

I tillegg blir en bestemmelse flyttet fra forskrift om elsertifikater til forskrift om kraftomsetning og nettjenester.

Utbetaling til sluttbrukere ved svært langvarige avbrudd (USLA) skal inkluderes i gjennomfaktureringen senest innen 1. juli 2021.

Forskriftsendringene som fastsettes er en samling av flere mindre endringer. Det fastsettes endringer i bestemmelsene om definisjon av gjennomfakturering, adgang til måler, kontroll av måleverdier, beregning av forskudd, informasjon om energi- og klimatiltak på faktura, gjennomfakturering for forbrukere, interne rutiner for nøytral opptreden, nøytralitetsrapport, overtredelsesgebyr og tariff for ikke-fjernavleste måleverdier.

Endringene skyldes i stor grad behov for forenkling eller presiseringer. I forskrift om kontroll av nettvirksomhet fastsettes en tariff for merkostnader knyttet til håndtering og kontroll av manuelt avleste måledata. I dag kan nettselskapene, etter forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-6, selv beregne en slik tariff. Endringen innebærer at størrelsen på tariffen blir standardisert ved at beløpet fastsettes i forskrift. Videre får RME mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr for brudd på flere bestemmelser i forskrift om kraftomsetning og nettjenester.

Selskapsmessig og funksjonelt skille

Nye regler om selskapsmessig og funksjonelt skille trådte i kraft 1. januar og 12. mars 2021. De viktigste endringene er at selskapsmessig skille nå gjelder for alle nettselskap, og funksjonelt skille gjelder for selskap med over 10 000 kunder. I tillegg skal nettvirksomheten skilles fra all annen virksomhet, ikke bare fra produksjon og omsetning av kraft.

Olje- og energidepartementet har vedtatt nye forskriftsbestemmelser om selskapsmessig og funksjonelt skille, og om markedsføring av nettselskap. Disse er tatt inn i NEM forskriften og trådte i kraft 1. januar 2021.

Du kan lese mer her.

Endringer i inntektsreguleringen av nettvirksomheter

Vi har vedtatt endringer i reguleringen av inntektsreguleringen 4. desember 2019. Endringene omfatter flere forhold i den økonomiske reguleringen som samlet vil gi sterkere insentiver til kostnadseffektivitet, og bedre balanse mellom ulike insentiver generelt.

Endringer i håndtering av elhub-gebyrer i reguleringen, samordning av KILE og USLA, reguleringen av systemansvaret, forvaltningspraksis knyttet til pilot- og demoprosjekter og skillet mellom regionalnett og lokalt distribusjonsnett trer i kraft fra 1. januar 2020. Endringen i kalibreringsgrunnlaget går ut på at vi fremover inkluderer kapitalverdier fra anleggsbidrag for å gi en mer nøytral behandling av ulike finansieringsformer. Denne endringen trer i kraft fra 1. januar 2020. Vi gjennomfører ikke de foreslåtte endringene om også å inkludere andre kostnadselementer enn kapitalkostnader i kalibreringsgrunnlaget. Dette vil vi utrede mer. Endringene i USLA-ordningen knyttet til omfang, satser og automatisk utbetaling trådte i kraft 1. januar 2021. Endring i normandel fra 60 til 70 prosent trer i kraft 1. januar 2023.

Høringsdokument
Oppsummeringsdokument

Gjennomgang av forskrift om systemansvaret

RME har arbeidet med å gjennomgå systemansvarsforskriften, og sommeren 2018 ble første del av gjennomgangen vedtatt. Endringene i forskriften innebærer at Statnett må utarbeide retningslinjer som beskriver utøvelsen av systemansvaret og som skal godkjennes av RME. Bestemmelsene som var omfattet av første del fikk retningslinjer i 2019. RME har også gjennomført arbeidet med andre del av gjennomgangen hvor hovedformålet var å innføre retningslinjer for de resterende bestemmelsene i forskriften. OED vedtok av praktiske hensyn endringene 24. oktober 2019. Endringene trådte i kraft 1. juli 2020 og Statnetts forslag til retningslinjer for de gjenværende bestemmelser vil måtte godkjennes før dette. 

Oppsummeringsdokument

Endringer i inntektsreguleringen av nettselskaper

Vi har vedtatt endringer knyttet til referanserenten (§ 8-3) og KILE for husholdninger (§ 9-2). Særbestemmelser om klage og omgjøring av inntektsrammevedtak vil vedtas i løpet av januar 2019. En rapport om mulige endringer i referanserenten ble, på oppdrag fra oss, utarbeidet av Pöyry og Menon i 2017. Konsulentene foreslo flere endringer som vi ikke tok stilling til, men sendte på høring høsten 2017. Det ble gjennomført et seminar om referanserenten i april 2018, og vi sendte et eget endringsforslag på høring sommeren 2018. To rapporter om KILE for husholdninger ble, på oppdrag fra oss, utarbeidet av Vista Analyse og Thema Consulting Group i 2016-2018. Det ble avholdt et seminar om nye KILE-funksjoner for husholdninger i april 2018, og vi sendte ut et eget endringsforslag september 2018. Endringer knyttet til referanserenten (§ 8-3) og KILE for husholdninger (§ 9-2) ble vedtatt 13. 12.2018, med ikrafttredelse hhv. 1.1.2019 og 1.1.2020. Særbestemmelser om klage og omgjøring av inntektsrammevedtak ble vedtatt i januar 2019, med ikrafttredelse 1.2.2019.

Høringsdokument referanserenten
Høringsdokument KILE
Oppsummeringsdokument

Anleggsbidrag og betaling for nettutredninger i masket nett

NVE vedtok endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet om anleggsbidrag og betaling for nettutredninger 27. juni 2018, og endringene trådte i kraft 1. januar 2019. Endringen omfatter hovedsakelig en revisjon av § 17-5 om anleggsbidrag, og anleggsbidrag i regional- og transmisjonsnettet. Med endringen har vi forskriftsfestet gjeldende forvaltningspraksis og fått et tydeligere regelverk om anleggsbidrag. I tillegg bidrar den til at strøm overføres til riktigere priser, og at nettet utnyttes og utbygges på en mer samfunnsmessig rasjonell måte.
Høringsdokument
Oppsummeringsdokument

Splitt av felles målerverdi- eller kundedatabase

I 2015 vedtok Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) krav om at nettselskap som har felles kunde- eller måleverdidatabaser med integrert kraftleverandør må splitte disse databasene innen 01.01. 2019. Formålet er å bidra til like konkurransevilkår for kraftleverandørene. I juni 2018 vedtok NVE å utsette fristen for kravet om splitt av kundedatabase mellom nettselskap og integrert kraftleverandør til 1. januar 2021.
Høringsdokument
Oppsummeringsdokument

Endringer i leveringskvalitetsforskriften

NVE har vedtatt flere endringer i leveringskvalitetsforskriften som vil styrke både sluttbrukernes og kraftprodusentenes rettigheter og forbedre avbruddsrapporteringen til NVE. Leveringskvalitetsforskriften skal sikre at forbrukere og næringskunder får god kvalitet på strømmen som blir levert. NVE styrker sluttbrukernes rettigheter ved å presisere kravene til hvordan nettselskapene skal behandle kunder som er misfornøyd med antall eller varighet av avbrudd. En del av endringene NVE har gjort i leveringskvalitetsforskriften forbedrer rapporteringen til NVE om avbrudd i kraftsystemet. Hvis det oppstår et avbrudd har sluttbrukere rett til å få tilbake forsyningen uten ugrunnet opphold. NVE har innført en ny bestemmelse som skal sikre at også kraftproduksjon skal få levere kraft ut på nettet igjen uten ugrunnet opphold. NVE vedtok endringene i leveringskvalitetsforskriften 14. desember 2017. De fleste endringene trådte i kraft 1.1.2018. Endringene som gjøres i forbindelse med ny kravspesifikasjon for FASIT-programvare trådte i kraft 1.1.2019.
Høringsdokument
Oppsummeringsdokument

Tilpasninger i energilovforskriften vedrørende innsidehandel, markedsmanipulasjon med mer

OED har vedtatt endringer i energilovforskriften slik at NVE gis myndighet til å håndheve forbud mot innsidehandel og markedsmanipulasjon, samt krav til publisering av innsideinformasjon. Krav om registrering og rapportering til ACER vil først tre i kraft ved en endelig gjennomføring av REMIT i norsk rett etter at den tredje energimarkedspakken er innlemmet i EØS-avtalen. Forskriftsendringer ble vedtatt av OED 31. januar og trådte i kraft 1. mars 2018.
Les mer om høringen
Forskriftsendringer

Ny statistikk til bruk som vekt for beregning av referanseprisen på kraft (nett-taps prisen)

Ved fastsettelse av nettselskapenes inntektsrammer beregnes prisen på nett-tap som volumveid områdepris i nettselskapets område. Som grunnlag for volumvekten har månedlig brutto forbruk slik den fremkommer i NVEs korttidsstatistikk for alminnelig forsyning blitt benyttet. NVE utarbeider ikke denne statistikken lenger og det var derfor behov for å endre forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 8-4 på dette området. NVE vedtok 7. desember 2016 en endring i forskriften som innebærer at SSBs månedsstatistikk for forbruk i alminnelig forsyning (tabell 08583) skal benyttes som nytt grunnlag for volumvekten. Det antas at endringen i praksis vil ha liten betydning for nettselskapene.
Les mer om høringen
Oppsummeringsdokument

Krav om gjennomfakturering av kraft og nettleie

NVE sendte i januar 2015 ut på høring forslag til endringer i avregningsforskriften om at et nettselskap som tilbyr samfakturering, også må tilby gjennomfakturering gjennom kraftleverandørene. På bakgrunn av høringsinnspillene, sendte NVE ut en tilleggshøring i oktober 2015, med høringsfrist 5. desember. I tilleggshøringen ble det presentert en alternativ modell for gjennomfakturering. Etter en totalvurdering av de to alternativene, besluttet NVE å gå for den alternative modellen, som medfører at kraftleverandører som velger gjennomfakturering i et nettområde må ha gjennomfakturering for alle forbrukere i nettområdet. NVE vedtok forskriftsendringene 3. mai 2016. Forskriftsendringene trådte i kraft 1. september 2016.
Les mer om høringen
Tilleggshøring
Oppsummeringsdokument

Oppfølging av Statnetts kostnader

NVE hadde i 2015 en gjennomgang av den samlede reguleringen av Statnett, og hentet inn en redegjørelse fra Statnett når det gjelder utviklingen i selskapets driftskostnader i 2007-2013. NVE la frem for høring en rapport med beskrivelse av den samlede reguleringen av Statnett samt forslag til endringer i oppfølging av selskapets kostnader fremover. NVE foreslo at Statnett hvert annet år skulle fremlegge en rapport om historisk utvikling i og prognoser for fremtidige kostnader, inntekter og investering i nettanlegg. I begynnelsen på mai 2016 publiserte NVE en oppsummering av høringsinnspillene og justerte på forslaget på enkelte områder basert på innspillene. NVE fattet vedtak om rapportering 17. februar 2017. Statnett leverte rapporteringen første gang i 2017. Statnett planlegger å innarbeide rapporteringen i årsrapporten, med unntak av aktiverte investeringer som vil bli rapportert i sammenheng med deres nettutviklingsplan.
Oppsummering av høringen

Elhub

Elhub ble satt i drift den 18. februar 2019. For å sikre at alle aktører gjennomførte nødvendige forberedelser stilte NVE krav til nettselskapene og kraftleverandørene i avregningsforskriften (forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv.). Det ble stilt krav til nødvendig aktørgodkjenning og migrering før oppstart av Elhub. Endringen trådte i kraft 18. februar 2019.
Oppsummeringsdokument

Nordisk Balanseavregning (NBS)

NVE vedtok i mars 2015 endringer i avregningsforskriften i forbindelse med etablering av Nordisk Balanseavregning (NBS). NBS er et system for felles balanseavregning for Finland, Sverige og Norge, som har som målsetning å tilrettelegge for et felles nordisk sluttbrukermarked. NBS innebærer en felles avregningssentral, eSett Oy, som skal håndtere oppgaver knyttet til balanseavregning, samt innføring av nettavregningsområder (MGA) for effektiv målepunktadministrasjon. I tillegg vil den endrede avregningsforskriften forenkle reguleringen av den nye elektroniske informasjonsutvekslingen, samt spesifisere hvordan måling av produksjon skal håndteres. Endringene i avregningsforskriften ble vedtatt den 10. mars 2015. Ny bestemmelse om måling av produksjon var blant endringene som ble vedtatt, men bestemmelsen ble sendt ut på en tilleggs høring i juli 2015 med høringsfrist 1. september 2015. NVE har oppsummert høringsuttalelsene og besluttet å opprettholde vedtaket om måling av netto produksjon etter vedtak av 18. desember 2015. Bestemmelsen trådte i kraft 6. juni 2016. NBS ble satt i drift 1. mai 2017, og tilhørende forskriftsendringer trådte i kraft 1. mai 2017.
Høringsdokument
Oppsummering av høringen
Oppsummering tilleggs høring

Elhub

I forbindelse med den planlagte implementeringen av nasjonalt IKT-system for utveksling av målerverdier (Elhub), vedtok NVE juni 2015 en rekke endringer i avregningsforskriften som i hovedsak vil tre i kraft når Elhub er satt i drift. NVE vedtok krav til avregningsansvarlig i forbindelse med drift av Elhub, samt krav til alle relevante prosesser mellom kunde, kraftleverandør, nettselskap og avregningsansvarlig. I tillegg ble det vedtatt reguleringer av lagring og tilgang til data i Elhub. I den opprinnelige høringen om forskriftsendringer knyttet til Elhub ble det foreslått en ny bestemmelse som skal gi NVE hjemmel til å pålegge nettselskap og kraftleverandører å gjennomføre kvalitetssikring og migrering av data til avregningsansvarlig. I høringen ble det avdekket behov for å presisere tydeligere krav til kvalitetssikring og migrering av data, og det ble gjennomført en tilleggs høring hvor nye forskrifter om kvalitetssikring og migrering av data ble vedtatt 28. august 2015, og trådte i kraft 1. september 2015. Kravene omfatter blant annet krav til hvilke data som skal overføres til avregningsansvarlig, og bestemmelser som gir nettselskap og kraftleverandører rett til innhente fødselsnummer fra det sentrale folkeregisteret. Elhub idriftsattes 18. februar 2019.
Høringsnotat
Oppsummering
Tilleggs høring
Oppsummeringsnotat - tilleggs høring  

Begrenset adgang til forskuddsfakturering for kraftleverandører

NVE har vedtatt å begrense kraftleverandørenes adgang til å kreve forskuddsbetaling fra kundene slik at de ikke kan fakturere mer enn 10 uker på forskudd. Vedtaket inneholdt også bestemmelser om pris og volum som skal legges til grunn ved forskuddsfakturering. Forskriftsendringen ble vedtatt 26. juni 2015 og trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2016.
Høringsdokument
Oppsummeringsnotat
Forskriftsendringer

Endring i metode for å beregne kompensasjon for inntektstap ved fusjoner (harmonieffekt)

Forslagene i høringen ble vedtatt i desember 2015 og trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2016. Dette vil bidra til å styrke insentivene til sammenslåinger av nettselskap.
Høringsdokument
Oppsummeringsdokument

Endring i metoder for å fastsette kostnadsnormer for inntektsrammen

Høringen er oppsummert i NVE-rapport 110/2015 som ble publisert i desember 2015. Endringene som er omtalt i rapporten er tatt i bruk i forbindelse med varsel om inntektsrammer for 2016. Disse vil bidra til mer treffsikre kostnadsnormer for regionalnett.
Høringsdokument
Oppsummeringsdokument

Kryssubsidiering - konkurranse ved anskaffelser som belastes nettvirksomheten

Endringene ble vedtatt 1. juli 2015, og trådte i kraft 1. juli 2016.
Oppsummeringsnotat og endelig forskriftstekst