Publisert 29.01.2019 , sist oppdatert 16.06.2021

Retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret

Etter systemansvarsforskriften § 28a er systemansvarlig pålagt å utarbeide retningslinjer for hvordan ansvaret og virkemidlene de har fått i forskriften skal utøves.

Formålet med retningslinjene er å gi økt transparens og forutsigbarhet i forbindelse med utøvelsen av systemansvaret, samtidig som bransjen skal involveres i større grad enn før. Retningslinjene øker i tillegg forutsigbarheten for aktørene ved både enkeltvedtak og systemkritiske vedtak.

Retningslinjene er bindende for systemansvarlig. Dette bidrar til å avgrense og presisere systemansvarlig sin forvaltningsmyndighet, i tillegg til at det sikrer at RME har mulighet til å kontrollere hvordan myndigheten tildelt gjennom systemansvaret utøves.

Prosess

Det er systemansvarlig som utarbeider retningslinjene. Utarbeidelsen av og fremtidige endringer i retningslinjene for systemansvaret skal sendes på høring til berørte aktører. Systemansvarlig sender deretter forslaget til RME for godkjenning, sammen med en oppsummering av høringsuttalelsene. RME kan nekte å godkjenne forslaget hvis vi mener at retningslinjene ikke er hensiktsmessig utformet. Systemansvarlig skal varsle berørte aktører og gi dem en rimelig frist før nye retningslinjer iverksettes, slik at aktørene kan tilpasse seg den nye praktiseringen. 

Systemansvarlig sender forslag om eventuelle endring av retningslinjene på godkjenning til RME to ganger i året, 1. april og 1. oktober. 

Godkjenning av retningslinjer

Tabellen under gir en oversikt over RMEs godkjenning av systemansvarligs retningslinjer.

Forhold Bestemmelser Dato for godkjenning Dato for iverksettelse Brev til systemansvarlig
Godkjenning med forbehold §§ 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 og22b 26.06.2020 01.07.2020 201913562-12
Godkjenning med forbehold §§ 5, 6, 8, 8a, 14a og 21 20.06.2019 01.07.2019 201842828-5
Godkjenning med forbehold § 22 29.11.2018 01.02.2019 201836589-4