Publisert 04.12.2019 , sist oppdatert 16.06.2021

RME styrker insentivene for nettselskapene til å redusere kostnader

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) endrer inntektsreguleringen slik at det blir mer lønnsomt å være effektiv. Dette vil gi lavere kostnader på sikt, og sørge for at nettleien ikke blir høyere enn nødvendig. Det er en av endringene vi gjennomfører for at inntektsreguleringen skal legge til rette for at nettselskapene velger de beste løsningene, og investerer, drifter og gjennomfører alle tiltak i nettet så kostnadseffektivt som mulig.

RME bestemmer tillatt inntekt for hvert nettselskap årlig. En del av inntekten er basert på selskapets faktiske kostnader, mens resten er basert på en kostnadsnorm. Gjennom normen får selskaper insentiver til å holde kostnadene nede, og RME vedtar nå å øke vektleggingen av kostnadsnormen, fra 60 til 70 prosent. Dette gjør det mer lønnsomt å redusere kostnadene, mens selskaper med høyere kostnadsnivå, vil få redusert avkastning.

- Nettselskapene er inne i en investeringsperiode, og vi forventer at nettleien vil øke i årene som kommer. Det er viktig at vår regulering legger til rette for at alle tiltak i strømnettet gjennomføres til lavest mulig kostnad, sier direktør for RME, Ove Flataker.

Endringen trer i kraft fra 2023, og ikke fra 2021 som opprinnelig foreslått. Dette gir selskapene noe tid til å tilpasse seg endringen.

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE regulerer strømnettselskapene. Formålet med reguleringene er å sørge for at kundene har tilgang til et strømnett med riktig kvalitet og riktig pris. I juni publiserte vi et høringsdokument med flere forslag til endringer i inntektsreguleringen, både i forskrift og i forvaltningspraksis. De andre endringene skal blant annet styrke forbrukernes rettigheter ved langvarige avbrudd, gjøre det enklere for nettselskaper å delta i piloter og demoprosjekter og behandle egenfinansierte og bidragsfinansierte investeringer mer nøytralt.

Høringsdokumentet, høringsinnspillene og oppsummeringsdokumentet er publisert til høyre på denne siden.

Oversikt over alle endringene vi gjennomfører

Endringene i forskriften omhandler:

  • Øke vekt på kostnadsnorm fra 60 til 70 prosent for sterkere insentiver til kostnadseffektivitet.
  • Automatisk utbetaling av kompensasjon ved svært langvarige avbrudd.
  • Inntektsreguleringen av systemansvaret.
  • Inntektsreguleringen av gebyrer nettselskapene må betale til Elhub.

Endringer i forvaltningspraksis omhandler:

  • Inkludere bidragsfinansiert kapital i kalibreringsgrunnlaget for mer nøytral behandling av ulike finansieringsformer.
  • Endre forvaltningspraksis for å gjøre det enklere for nettselskaper å delta i piloter og demoprosjekter.
  • Endre definisjon av skillet mellom regionalnett og lokalt distribusjonsnett for å sikre bedre sammenligning.

Ler mer om endringene i RME Rapport 1/2019 - Oppsummeringsrapport: Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet og metode for å fastsette kostnadsnormer