Publisert 12.03.2018 , sist oppdatert 16.06.2021

Rapport om nye KILE-funksjoner for husholdninger

På oppdrag fra NVE har Vista Analyse og Thema Consulting Group utarbeidet en rapport om nye KILE-funksjoner for husholdninger. Det er utført en ny og omfattende spørreundersøkelse med rundt 2000 respondenter. I tillegg er det utført en separat undersøkelse blant husholdninger som har opplevd langvarige avbrudd. Rapporten konkluderer med at husholdninger har høyere estimerte avbruddskostnader enn det som ligger i dagens KILE-funksjoner.

Rapporten finner du her: NVE-Rapport 13/2018: Nye KILE-funksjoner for husholdninger

KILE (kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi) er hjemlet i kapittel 9 i Forskrift om kontroll av nettvirksomhet. KILE er et viktig instrument i den økonomiske reguleringen av nettselskap. KILE er et mål på samfunnets kostnader ved avbrudd i strømforsyningen, og KILE-ordningen skal bidra til at nettselskapene tar hensyn til slike kostnader i utvikling, utnyttelse og drift av nettet. Når det oppstår et avbrudd reduseres nettselskapets tillatte inntekt med ca. 60 prosent av KILE-beløpet.

For alle andre sluttbrukergrupper enn husholdninger ble KILE-funksjonene justert fra 1.1.2015. Endringene er basert på spørreundersøkelser fra 2010 som ble gjennomført i prosjektet «Samfunnsøkonomiske kostnader ved avbrudd og spenningsforstyrrelser» (2010-undersøkelsen). Det overordnede målet med prosjektet var å fremskaffe ny kunnskap om, og bedre metoder for å kartlegge kostnadene for samfunnet ved avbrudd, spenningsforstyrrelser og rasjonering, som grunnlag for en samfunnsmessig rasjonell utvikling av kraftsystemet.

Det ble konkludert med at KILE-satsene for husholdninger basert på 2010-undersøkelsen var for usikre til å brukes (NVE-rapport 117/2015). I perioden juni 2016 til februar 2018 har Vista Analyse og Thema Consulting Group på oppdrag fra NVE gjennomført nye undersøkelser og analyser av husholdningers avbruddskostnader. Det er denne rapporten som nå publiseres.

NVE vil vurdere forslagene i konsulentrapporten og sende forslag til endring i avbruddskostnadene på høring til sommeren.

System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: child
   at System.Web.UI.ControlCollection.Add(Control child)
   at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(macro m, IDictionary`2 parameters, page umbracoPage)
   at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_macro_cshtml.Execute() in D:\websites\prod\prod-2021\Views\Partials\grid\editors\macro.cshtml:line 15
   at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
   at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
   at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
   at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
   at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
   at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in D:\websites\prod\prod-2021\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 21