Publisert 12.10.2015 , sist oppdatert 16.06.2021

Oppdatert beregning av referanserenten for 2015

Basert på data for perioden januar-september 2015 samt prognoser fra SSB, estimeres referanserenten til 6,26 % for 2015. Det forrige estimatet fra mai 2015 var på 5,99 %, mens estimatet som ble benyttet i varslede inntektsrammer for 2015, var på 6,29 %. Den endelige referanserenten for 2015 fastsettes i januar 2016.

 

NVE har mottatt flere spørsmål om hvordan man skal finne utviklingen av swaprenten og kredittpåslaget. NVE benytter p.t. data fra DNB og Nordea til å beregne et årlig snitt av swaprente og kredittpåslag ved varsel (publiseres nov-des) og vedtak (publiseres feb) om inntektsramme. NVE vil ved varsel og vedtak også publisere benyttet snitt av swaprente og kredittpåslag. I tillegg publiserer vi et snitt av tallene for perioden jan-mai i løpet av mai. Informasjon om utviklingen utover dette må fremskaffes på egen hånd, for eksempel fra finansinstitusjoner.

Referanserenten er fastsatt i forskrift om kontroll av nettvirksomhet (FOR-1999-03-11-302) § 8-3. Fra 1.1.2013 endret NVE referanserenten, og den nye modellen er satt opp nedenfor. Modellen er nærmere beskrevet i NVE høringsdokument 1/2012, og oppsummering av høringsinnspill og endelig forskriftstekst i NVE-rapport 70/2012. NVE regulerer nettselskapene slik at selskapene samlet skal oppnå en avkastning tilsvarende en referanserente over tid.

Fra og med 2014 er skattesatsen endret fra 28 til 27 %. Skattesatsen skal tilsvare selskapsskatten fastsatt i Stortingets årlige skattevedtak.

Estimert referanserente for 2015

Inflasjon for 2014 var 2 % (publisert av SSB 9. januar 2015). Anslag for 2015, 2016 og 2017 er på henholdsvis 2,1 %, 2,9 % og 2 % (oppdatert av SSB sep. 2015). Gjennomsnittlig inflasjon for årene 2014-2017 er 2,25 %.

Gjennomsnittlig swaprente for perioden 1. januar-30. september 2015 er 1,49 %.

Gjennomsnittlig kredittrisikopremie for perioden 1. januar-30. september 2015 er 0,6 %.

Basert på de beregnede størrelsene får vi en estimert referanserente for 2015 på 6,26 %.

Modellen

NVE skal ved fastsettelsen av årlig inntektsramme benytte en referanserente som fremkommer ved:

r = (1 - G) x (Rf + Infl + βe x MP)/(1 - s) + G x (Swap + KP)

Faste parametre

G: Fast gjeldsandel fastsatt til 60 prosent

Rf: Fast nøytral realrente fastsatt til 2,5 prosent

βe: Egenkapitalbeta fastsatt til 0,875

MP: Fast markedspremie fastsatt til 5 prosent

s: Skattesats på 27 %

Variable parametre

Infl: Årlig justering for inflasjon beregnet som gjennomsnittet av de to siste årenes faktiske inflasjon basert på KPI og anslag for inflasjon de to neste årene. Alle tall publisert av SSB. Dersom beregnet gjennomsnitt er negativt settes det til null

Swap: Årlig gjennomsnitt av 5-årig swaprente hos to av de største bankene i Norge

KP: Årlig gjennomsnittlig bransjespesifikk kredittrisikopremie, som fremkommer av spreaden mellom 5-årige kraftobligasjoner og 5-årige swaprenter beregnet av to av de største bankene i Norge. Kraftobligasjonene skal tilhøre kraftselskaper med en rating på minimum BBB+

De variable parametrene estimeres i forkant av hvert år i forbindelse med at inntektsrammene varsles, og fastsettes endelig når året er omme og de faktiske størrelsene er kjent. Parametrene fastsettes til vedtak om inntektsramme.

 

 

Historisk referanserente

2014: 6,61 %

2013: 6,9 %

2012: 4,2 %

2011: 5,31 %

2010: 5,62 %

2009: 6,19 %

2008: 7,44 %

2007: 7,83 %