Publisert 22.09.2016 , sist oppdatert 16.06.2021

Høring - forslag til endring i forskrift og praksis for inntektsregulering

NVE sender forslag til endring i forskrift og praksis for inntektsregulering ut på høring. Det foreslås å legge til grunn SSBs statistikk om forbruk i alminnelig forsyning for å beregne referansepris på kraft. I tillegg foreslås en endring i praksis ved fastsettelse av kostnadsnormer når det gjelder håndtering av anlegg i grensesnitt mellom distribusjon- og regionalnett.

NVE foreslår en endring i forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 8-4 tredje ledd om hvilken statistikk som skal legges til grunn for vektene som skal benyttes ved fastsettelsen av referanseprisen på kraft (nettapsprisen). Endringen er nødvendig fordi NVE av effektivitetshensyn ikke lengre vil publisere egen korttidsstatistikk for alminnelig forsyning, men benytte Statistisk Sentralbyrås (SSBs) offisielle statistikk. NVE foreslår å benytte månedsstatistikk over brutto forbruk for alminnelig forsyning slik den fremkommer i SSBs tabell 08583 Elektrisitetsbalanse som nytt grunnlag for vektene. Endringen vil kunne medføre en liten endring i referanseprisen på kraft. Med det nye grunnlaget for vektene ville nettapsprisen i årene 2012-2015 økt med 0,53-2,41 kr/MWh. Når det kommer til total inntektsramme ville denne for årene 2013-2015 økt med ca. 0,02-0,06%.

Anlegg i grensesnitt mellom distribusjon- og regionalnett

NVE foreslår også en endring i praksis ved fastsettelse av kostnadsnormer når det gjelder håndtering av anlegg i grensesnitt mellom distribusjon- og regionalnett. Nettselskapene har ulik praksis for hvor anleggskomponenter i grensesnittet mellom distribusjons- og regionalnettet kostnadsføres. I tillegg har det historisk vært forskjell på hvilke krav regionalnettselskapene har hatt til eierskapet til disse komponentene i forhold til de lokale distribusjonsnettene.

I gjeldende modell for kostnadsnormer blir det beregnet en egen norm for disse anleggene. For de selskapene som har rapportert nettanlegg som inngår i denne variabelen blir denne normen trukket fra selskapets kostnader før selskapet blir evaluert i de sammenlignende analysene. I den foreslåtte metoden vil selskaper med denne typen anlegg med virkning fra inntektsrammene for 2017 innrapportere faktiske eller estimerte årlige drifts- og vedlikeholdskostnader samt årlige avskrivninger og bokførte verdier. NVEs forslag er å legge til grunn faktiske kostnader i stedet for den beregnede normen.

NVE vurderer to alternativer når det gjelder drifts- og vedlikeholdskostnader. Enten å legge til grunn de innrapporterte kostnadene fra det enkelte selskap, eller å beregne en egen norm for drifts- og vedlikeholdskostnadene. Denne normen vil bli beregnet etter en nærmere gjennomgang av selskapenes innrapporterte verdier. En løsning er for eksempel å legge til grunn et gjennomsnitt. Vi mener sistnevnte alternativ i størst mulig grad bidrar til økt sammenlignbarhet. Forutsetningen for dette er imidlertid at det ikke er stor variasjon i selskapenes ressursbruk knyttet til disse anleggene. Vi ønsker innspill og tilbakemelding på dette forslaget.

Endringen medfører økt sammenlignbarhet i modellen for kostnadsnormer, og dermed at nettselskapene får en riktigere inntektsramme.

Om høringen

NVE ber om at kommentarer til forslagene sendes innen 7. november 2016.

Etter høringsfristens utløp vil NVE vurdere de innkomne høringsuttalelsene og eventuelle behov for å gjøre endringer i forslaget. Det foreslås at endringen i § 8-4 tredje ledd skal tre i kraft 1.1.2017. Det tas sikte på at modellen for kostnadsnormer endres fra og med 2017.