Type dokument År Nummer Tittel Sammendrag
RME ekstern rapport 2020 2 Modellering av rammevilkår AFRY presenterer metode for å beregne geografiske rammevilkår. De beskriver datakildene
som legges til grunn og hvordan de kombineres i variabler.
RME ekstern rapport 2019 2 Gjennomgang av kostnader ved bygging av luftledninger i transmisjonsnettet Oslo Economics ser på fire ledningsprosjekter som Statnett SF har gjennomført i den senere tid,
analyserer kostnadsdrivere og foreslår tiltak for mer effektive investeringer.
RME ekstern rapport 2019 1 Power distance as an output parameter for grid companies Formulation, application and comparison of minimal, power-flow based and grid-free power distance parameters.
Rapport 2019 62 Internasjonal studie av Statnett sin kostnadseffektivitet Rapporten er en sammenstilling av tre publikasjoner fra studien der Statnett sin kostnadseffektivitet blir målt i forhold til andre europeiske nettselskaper. 
Rapport 2019 5 Computing the power distance parameter In this report, THEMA provides a method for estimating measures of electric power distance and energy distance, as well as a discussion of the applicability of the proposed method.
Rapport 2019 4 Hvilket potensial har teknologi og organisering til å redusere strømkundenes nettleie? Rapporten er skrevet av Thema Consulting Group og beskriver kostnadsgevinster fra mer digitaliserte arbeidsprosesser og fra å utnytte stordriftsfordeler gjennom fusjoner av nettselskaper.
Rapport 2018   Sensitivitetsanalyse for KILE Tilleggsundersøkelsen (konsulentrapport) En sensitivitetsanalyse på betalingsvillighet for å unngå langvarige avbrudd.
Rapport 2018   KILE-funksjoner for husholdninger bygget på erfaringer med lange avbrudd (konsulentrapport) Oppdatert versjon av NVE-rapport 2018:13. Undersøkelse av betalingsvillighet for langvarige avbrudd.
Rapport 2018   Nye KILE-funksjoner for husholdninger (konsulentrapport) Oppdatert versjon av NVE-rapport 2018:13. Undersøkelse av betalingsvillighet for avbrudd.
Rapport 2018 13 Nye KILE-funksjoner for husholdninger (konsulentrapport) Rapporten presenterer en undersøkelse av husholdningers vilje til å betale for sikker strømforsyning. Denne gir grunnlag for å vurdere størrelsen på avbruddskostnadene, som inngår i nettselskapenes kvalitetsjusterte inntektsrammer for ikke levert energi (KILE).
Høringsdokument 2017 2 Vurdering av NVEs referanserente (konsulentrapport) Rapporten presenterer analyser og vurderinger av de enkelte parameterne i WACC-modellen. Denne gir grunnlag for NVEs videre vurdering.
Rapport 2015 117 KILE for husholdninger (konsulentrapport) Rapporten presenterer en undersøkelse av husholdningers vilje til å betale for sikker strømforsyning. Denne gir grunnlag for å vurdere størrelsen på avbruddskostnadene, som inngår i nettselskapenes kvalitetsjusterte inntektsrammer for ikke levert energi (KILE).
Rapport 2011   Utfordringer ved utvidet bruk av skjønn i den økonomiske reguleringen Utarbeidet av Xrgia.
Notat 2008   Innføring av vektrestriksjoner i NVEs DEA-modell for distribusjonsnettene  
Rapport 2008   Justeringsparameteren i inntektsreguleringen – Vurdering av behov for endringer Utredning av hvordan tidsforsinkelser kan kompenseres for i inntektsrammemodellen (Endre Bjørndal, Mette Bjørndal og Thore Johnsen).
Rapport 2008   Weight Restrictions in the DEA Benchmarking Model for Norwegian Electricity Distribution Companies – Size and Structural Variables Videre undersøkelse av vektrestriksjoner i DEA-modell, med fokus på strukturelle og størrelsesorienterte oppgavevariabler (Endre Bjørndal, Mette Bjørndal, Ana Camanho).
Rapport 2008   Weight Restrictions on Geography Variables in the DEA Benchmarking Model for Norwegian Electricity Distribution Companies Undersøkelse av vektrestriksjoner i DEA-modell (Endre Bjørndal, Mette Bjørndal, Ana Camanho).
Rapport 2008   Vurdering av vektene benyttet ved fastsettelsen av størrelsen på oppgaven i regional- og sentralnettet Utarbeidet av Energidata.
Rapport 2008   Benchmarkingmodeller og incentiver Utarbeidet av Econ Pöyry.
Rapport 2008   Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Utarbeidet av Econ Pöyry.