Publisert 09.05.2014 , sist oppdatert 02.05.2023

Referanserenten

RME regulerer nettselskapene slik at selskapene samlet skal oppnå en avkastning tilsvarende referanserenten over tid. Modellen for referanserenten er fastsatt i forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 8-3. 

Referanserente for 2022

Referanserenten for 2022 ble 7,47 %, og er basert på følgende observasjoner: 

  • Faktisk inflasjon for 2021 og 2022 var på 3,5 % og 5,8 %. Prognoser på KPI for 2023 og 2024 var på 4,9 % og 1,1 % (per 09.12.2022). Gjennomsnittlig inflasjon for disse årene er 3,83 %.
  • Swaprente for 2022 var på 3,04 % (Kalkylerente for 2022 - KBN).
  • Kredittpremien for 2022 var på 1,11 %.  

Oppdatert estimat på referanserente for 2023 (per april 2023)

Vi har oppdatert estimatet på referanserente for 2023 til 7,51 % per april 2022. Estimatet er basert på følgende observasjoner:

  • Prognoser på KPI for 2022, 2023, 2024 og 2025 på henholdsvis 5,8 %, 5,0 %, 2,3 % og 1,70 %. Gjennomsnittlig prognose på inflasjon for disse årene er 3,7 %.
  • Estimat på swaprente (anslag for 2023) på 3,14 %.
  • Estimat på kredittpremie (basert gjennomsnittlige observasjon for januar-april 2023) på 1,19 %.  

Estimert referanserente for 2023 brukt ved varsel om inntektsramme 2023 (per november 2022)

Vi har estimert referanserente for 2023 til 7,61 % per november 2022. Estimatet er basert på følgende observasjoner:

  • Prognoser på KPI for 2022, 2023, 2024 og 2025 på henholdsvis 5,7 %, 3,5 %, 1,0 % og 1,80 %. Gjennomsnittlig prognose på inflasjon for disse årene er 3 %.
  • Estimat på swaprente (anslag for 2023) på 3,72 %.
  • Estimat på kredittpremie (basert på siste tilgjengelige observasjon fra november 2022) på 1,37 %.  

Rentemodellen

RME skal ved fastsettelsen av årlig inntektsramme benytte en referanserente som fremkommer ved:

r = (1 - G) x (Rf + Infl + βe x MP)/(1 - s) + G x (Swap + KP)

Faste parametre:

G: Fast gjeldsandel fastsatt til 60 prosent

Rf: Fast nøytral realrente fastsatt til 1,5 prosent

βe: Egenkapitalbeta fastsatt til 0,875

MP: Fast markedspremie fastsatt til 5 prosent

s: Skattesats lik gjeldende skattesats for nettselskaper

Variable parametre:

Infl: Årlig justering for inflasjon beregnet som gjennomsnittet av de to siste årenes faktiske inflasjon basert på KPI og anslag for inflasjon de to neste årene. Alle tall publisert av SSB. Dersom beregnet gjennomsnitt er negativt settes det til null

Swap: Årlig gjennomsnitt av 5-årig swaprente

KP: Årlig gjennomsnittlig bransjespesifikk kredittrisikopremie, som fremkommer av spreaden mellom 5-årige kraftobligasjoner og 5-årige swaprenter for kraftselskap med god kredittkvalitet

De variable parametrene estimeres i forkant av hvert år i forbindelse med at inntektsrammene varsles, og fastsettes endelig når året er omme og de faktiske størrelsene er kjent. Parametrene fastsettes til vedtak om inntektsramme.

Estimerte referanserenter

2023: 7,51 % (estimat per april 2023)

Historisk referanserente

2022: 7,47 %

2021: 5,37 %

2020: 5,15 %

2019: 5,69 %

2018: 6,10 %

2017: 6,12 %

2016: 6,32 %

2015: 6,32 %

2014: 6,61 %

2013: 6,9 %

2012: 4,2 %

2011: 5,31 %

2010: 5,62 %

2009: 6,19 %

2008: 7,44 %

2007: 7,83 %